Stjørdal kommune sitt slagord er «Et godt valg for framtida», men er kuttet politikerne vurderer å gjøre nå virkelig et godt valg for framtida?

De foreslåtte kuttene i skolen representerer kutt i en sektor som allerede er sårbar, og det er kutt som får direkte konsekvens for alle barn, selv om vedtakene ser ut til å omhandle spesialundervisningen spesifikt. Dette vil uansett få ringvirkninger for alle som har barn på skolen i Stjørdal. For oss som foreldre er det uaktuelt å gå på kompromiss når det gjelder skolehverdagen til barna våre!

Barna våre fortjener og har krav på å ha en trygg og forutsigbar skolehverdag der de får det de har krav på og der de barna som trenger litt ekstra støtte og undervisning får nettopp det. Uansett hvilke behov det er snakk om, uavhengig av om det er snakk om ekstra utfordringer eller ekstra støtte, ja, så skal skolen kunne møte dem på det.

Men hva innebærer egentlig kuttene? I Bladet i dag kan vi lese at varaordfører Renate Trøan Bjørshol (H) siteres på følgende:

«Vi og fagstaben ønsker at det settes inn mer tiltak i klassemiljøet i stedet for enkeltvise vedtak. Selvsagt skal de som har behov for egne vedtak ha det. Men vi tror at mange kan ha mer nytte at tiltak i klassemiljøet. Ved å jobbe med dette mener vi det er innsparingsmuligheter.»

I tillegg til at hun trekker frem at de ønsker å se på hvordan skolen organiseres. I forslaget som er lagt frem er det foreslått kutt på 4,5 millioner bare i 2024, med en økning til svimlende 11 millioner fra 2025. I all hovedsak er det i grunnskolen det skal kuttes.

Vi opplever Bjørshols tilsvar som et hån mot lærerne. Det er et krav i opplæringsloven at øvrige tiltak skal være prøvd først, før det settes inn enkeltvedtak. Dette er lovpålagt, og vi har full tillit til den jobben lærere gjør på Fosslia skole og ellers i kommunens skoler. Det er lærerens privilegium å avgjøre om den enkelte elev har behov for mer støtte, derfor oppleves det som direkte utidig å antyde at lærerne våre tar lett på den oppgaven. Ansvaret ligger hos politikerne. Det er deres ansvar å sørge for at skolen har nok midler til å drive på en lovlig, forsvarlig og skikkelig måte. Henviser også til høstens diskusjoner om manglende finansiering for skolebøker, ja selv gardiner har det skortet på (sic!). Å kutte her fremstår smått absurd.

Dette skjer samtidig som at 4 av 10 lærere vurderer å slutte i jobben og at rekrutteringen til læreryrket sliter voldsomt. Arbeidsforholdene til de som må stå i dette har blitt trangere og trangere over tiår. Det er ikke rom for flere kutt nå! At de i tillegg pålegges ansvaret for det økte behovet for spesialpedagogisk støtte er ganske guffent, synes vi.

Forslagene til kutt i skolen er fullstendig uaktuelle, og vi er ikke i tvil om at det vil skape uheldige og negative ringvirkninger framover. Hvis barna tidlig henger etter i skolearbeidet, blir de mer utsatt sosialt på skolen og på fritiden. De barna som utfordrer litt ekstra av ulike årsaker får ikke hjelpen de har krav på, dette forplanter seg utover. Det er vanskeligere å hjelpe barna på rett vei jo eldre de blir. Tiltakene bør settes i gang allerede i barnehagen, og senest på småskoletrinnet, for det er de tolv første årene i et barns liv som former de aller mest.

Så vi spør igjen, - er Stjørdal kommune virkelig et godt valg for framtida?

Hilsen medlemmer i Fosslia FAU,

Stein Eggan (leder), Camilla Fauchald, Maiken Darell Kjesbu, Fredrik Weisethaunet, Else Mari Jensen, Helen Hølaas Steinvikaune og Pål Marius Olstad