Denne ukas triste lesing om resultatene fra PISA-undersøkelsen vitner om en for dårlig eller feilslått satsing på norsk skole. Undersøkelsen viser at 41 prosent av elevene kan betegnes som lavt presterende i ett eller flere fagområder.

I forrige uke fikk vi resultatene fra ICCS-undersøkelsen, som viser en klar nedgang både i kunnskap om demokrati og medborgerskap og i motivasjon for å gå på skolen. I Malvik har vi engasjerte og flinke lærere og skoleledere som er godt rustet til å ta tak i disse utfordringene. Dagens system og rammer er dessverre ikke med på å underbygge dette.

En fersk revisjonsrapport, bestilt av kommunens kontrollutvalg, viser at skolene ikke setter inn vikar ved fravær som er kortere enn 16 dager. Når det i tillegg er for lav grunnbemanning er det ikke mulig for de friske lærerne å dekke opp for de syke, siden timeplanene deres allerede er fulle. Denne kombinasjonen av underbemanning og ingen vikarer sjokkerer oss, og den er uholdbar for både lærere og elever.

Lærerne strekkes i alle retninger, med alt for kort tid per elev, og kjenner nok på et stort press for å være på jobb selv om de er syke. Vi er foreldre til hver vår seksåring som går i 1. klasse. Ved mange anledninger i høst har denne klassen – med førti elever – hatt hele dager med kun èn lærer. Førti førsteklassinger. Selv om assistenter også har vært tilstede, er det viktig å påpeke at minstenormen er 15 elever per lærer. Mener kommunestyret det er mulig å sørge for et trygt og godt læringsmiljø (§9A) under slike forhold?

I den nevnte revisjonsrapporten uttrykker kommunens PPT-leder bekymring for om kommunen klarer å følge opp elevers lovfestede rett til spesialundervisning. Enda sterkere bekymring uttrykkes for kommunens oppfølging av §2-8 om særskilt språkopplæring for minoriteter og av §1-4 om tidlig innsats, som er der for å gi alle elever på småtrinnet en best mulig start på skoleløpet. Med nåværende rammer for bemanning og vikarbruk har altså kommunen skapt et system for gjentagende brudd på Opplæringsloven.

Snart skal kommunens handlings- og økonomiplan vedtas. I formannskapets innstilling står det følgende: «For at skolene skal gjøre en tilstrekkelig god nok jobb, er man avhengig av nok og kompetent personell. Kommunestyret ønsker en styrking av bemanningen i grunnskolen og vil i samarbeid med kommunedirektøren iverksette tiltak for å finne rom til dette i løpet av kommende budsjettperiode».

Vi som foreldre er glade for dette ønsket, men er redde for at slike vage formuleringer kan ende opp i ingenting. Vi ønsker oss konkrete tall for økning av bevilgninger og en forpliktende plan for hvordan vi som kommune minimum skal oppnå minstenormen for lærertetthet på alle skoler. Vi ønsker en tydelig satsing. For akkurat nå har skolene i Malvik mange frustrerte foreldre, slitne lærere og barn som ikke får den opplæringen de har krav på.

Øyvind Soltun Andreassen og Camilla Ingdal Hansen

Foreldre i Malvikskolen