I år står Stjørdal kommune overfor en av sine mest krevende budsjettprosesser og har behov for et tydelig politisk veivalg. Med et forventet underskudd på 47 millioner neste år så må kommunen finne en ny retning. Samtidig skisserer kommunedirektørens budsjettforslag et overskudd på 6 millioner i 2026 og 21 millioner i 2027. Situasjonen er derfor utfordrende, men det er langt ifra en krise.

Bruk av de oppsparte midlene i disposisjonsfondet neste år er ikke bare en nødvendighet, men også i tråd med nasjonale anbefalinger fra KS og Teknisk beregningsutvalg.

Det er viktig å merke seg at forslagene fra kommunedirektøren inkluderer tiltak som kan bli utfordrende for kommunens ansatte, men det er positivt at de tillitsvalgte er fornøyde med drøftingene. Målet er fortsatt å bevare viktige tjenester, spesielt innen omsorgen der alle skal få rett omsorgsnivå, og innen utdanning der lærernormen skal følges.

Forslaget fra Senterpartiet og ordfører Eli Arnstad om ytterligere kutt er bekymringsfullt. Disse kuttene, som ville overstige 80 millioner når man tar hensyn til kommunedirektørens skisserte omstillingsbehov, vil få en umiddelbar og negativ effekt for våre barn, unge og eldre som er avhengige av kommunens tjenester.

I tillegg førte bestillingen av kuttlista til en sterk bekymring for både ansatte og brukere av kommunale tilbud. Kutt i forebygging og tilbudet til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke en akseptabel måte å drive kommunen på.

Selv om en eiendomsskatt på boliger og næringsliv kunne vært forlokkende for å få penger inn i kassa, er det ikke rett medisin i den tiden vi er inne i.

Arbeiderpartiet er bekymret over de store økningene i kommunale gebyrer. For en vanlig husholdning vil det neste år bli nesten 3680 kroner dyrere. I tillegg innfører flertallet parkeringsavgift i Stjørdal. Vi lever i en dyrtid, med dette blir det enda dyrere å bo i Stjørdal neste år. Mange går dermed en tøff økonomisk tid i vente. Vi ser det allerede godt i statistikken som viser en kraftig økning av personer som trenger økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Dette burde fått langt større politisk oppmerksomhet.

Jeg frykter situasjonen vi er inne i med mild panikk i det politiske flertallet fører til forhastede kutt med uante konsekvenser, i stedet for å ta den nødvendige tiden til hjelp. Utvikling av tjenestene gjøres best i tett dialog med de ansatte, det er de som ser behovene i praksis. Dette er noe også Arbeiderpartiet foreslo i 2022 men ble nedstemt.

Mitt håp for budsjettmøtet den kommende julen er at vi kan unngå massive kutt i viktige tjenester som barnehager, skoler, tilbud til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Feil valg i år kan føre til langvarige utfordringer for Stjørdal, der manglende forebygging gir store menneskelige og økonomiske omkostninger fremover.

Husk at forslaget til kommunedirektøren viser et overskudd allerede i 2026.

Arbeiderpartiet vil derfor fortsatt jobbe for bedre forebygging fremfor velferdskutt.

Jan Inge Kaspersen