Stjørdal soroptimistklubb er bekymret over det fødsels- og barseltilbudet som dagens fødende møter. I NOU 2023: Den store forskjellen kommer det frem at finansieringssystemet innenfor helse ikke ivaretar fødsels- og barselomsorgen på en god måte. Vi mener at fødsel- og barselomsorgen skal ha høy status og være prioritert.

Helseforetakene bestemmer selv over sine budsjetter og foretar prioriteringer innenfor helse som gir best økonomisk uttelling. Finansieringsmodellen slår dårlig ut for fødsels- og barselomsorgen. En annen finansieringsmodell som forløpsfinansiering må derfor innføres.

Til tross for at fødselstallet har gått ned, er det langt fra nok jordmødre ved sykehusene.  Det er flere kompliserte fødsler nå enn tidligere, noe som krever mer overvåking av den fødende. Fødsels- og barselsituasjonen er godt dokumentert og viser blant annet at det trengs flere jordmorstillinger. Halvparten av nyutdannede jordmødre får ikke faste hele stillinger. De velger derfor å arbeide i andre sykepleierstillinger, ifølge Jordmorforbundet.

Å sette barn til verden er en hendelse i livet det knyttes store forventninger til.

I velferdssamfunnet Norge skal kvinner i fødsel og barsel kunne forvente omsorg, føle seg trygge og ivaretatt av tilgjengelig jordmor. For fødende som ikke behersker norsk, må det være tilbud om støtteperson med flerkulturell kompetanse.

Det er på høy tid at det skjer endringer i finansieringen av fødsels- og barselomsorgen og at det opprettes flere jordmorstillinger. Flere jordmødre må utdannes og følgetjenesten for fødende med lang reisevei må sikres. Fødekvinnene og fødselshjelperne fortjener det.

Stjørdal soroptimistforening