Denne uken skal kommunestyret behandle planforslaget Hell arena om utbygging på Frigården, et av Stjørdals fineste natur- og friluftsområder. Forslaget vil ta mye areal av skog og myr, og her er det naturtyper og arter som er i kategorien truet, nær truet eller sårbar.

Vi er mange som kjenner godt til naturopplevelsene Frigården kan by på. Verdien av planforslaget Hell Arena er derimot ikke på noen som helst måte dokumentert, og hvem som skal være utbygger er ukjent. I sakspapirene sies det at det ikke er forslagstilleren Smart Mobility AS (som i hovedsak er eid av Stjørdal kommune i kompaniskap med Br. Bjerkli AS) som skal bygge ut anlegget.

I august ble saken utsatt for å få mer kunnskap, og det ble deretter sendt 18 spørsmål til kommunedirektøren. Det har kommet utfyllende svar på bare et fåtall av spørsmålene. Svarene som gis enten bekrefter alvoret i naturinngrepene eller erkjenner at mange forhold ikke er nærmere utredet og skyver dette videre til en senere detaljregulering.

Hvilken sikring blir gjort for vassdragene rundt området, eksempel i Fugla eller mot Malvik? Hvordan kan overflatevann håndteres ved endring av naturen og vannmengder som vil kunne ende opp i Fugla? Hvordan er Stjørdals allerede vedtatte plan for naturmangfold hensyntatt i planarbeidet? Hvordan kan økte karbonutslipp kompenseres?

Dette er noen av spørsmålene som står ubesvart. Kommunedirektøren erkjenner selv at «konsekvensene for naturmangfoldet ikke er godt nok utredet». Og legger til: «Hadde saken startet i dag, hadde Kommunedirektøren stilt større krav til utredninger i områdeplanen.»

Kommunedirektøren utdyper dette med at det er for dårlig kunnskap i saken om myr og vannmiljø, vann og avløp, geoteknikk, miljørisikoanalyse, massehåndtering og terrengforming, sikringstiltak, trafikkanalyse, støy og beskyttelse av omgivelsene i anleggsfasen. I tillegg må det legges til at kartleggingen som er gjort av fugl og pattedyr er så overfladisk at den er uholdbar som beslutningsgrunnlag (jf. rapport utarbeidet for Frigårdens venner).

E6-utbyggingen ved Hellstranda har blitt et lærestykke i hvor galt det kan gå når det vedtas utbyggingsplaner uten at kunnskapsgrunnlaget er på plass. Nå er nok et viktig naturområde i Stjørdal truet av et utbyggingsforslag uten at konsekvensene er skikkelig utredet. Kommunestyret bør tenke seg nøye om for ikke å ende opp i en tilsvarende hengemyr som på Hellstranda. Det hviler et stort ansvar på hver enkelt kommunestyrerepresentant.

Saken ble utsatt før valget for å få mer kunnskap. Siden har det ikke kommet noen avklaringer som taler for å godkjenne planforslaget. Tvert imot har det blitt bekreftet at utredningene ikke er gode nok. Det er i seg selv et argument for å avvise planforslaget. Var ønsket om mer kunnskap bare en bløff fra flertallet? Svaret får vi i kommunestyret denne uken.

Morten Harper

Gruppeleder Stjørdal SV