Usikkerhet og fortvilelse råder blant ulike mottakere av kommunale tjenester i forbindelse med budsjettprosessen for 2024.

Flertallspartiene forlangte å få lagt på bordet en liste med alle mulige tiltak slik at kommunedirektørens forslag til budsjett skulle reduseres for neste år. Og denne lista består virkelig av alle mulige tiltak. Drastiske tiltak som om de blir tatt inn i budsjettet for 2024 vil medføre en reduksjon i ikke lovpålagte tjenester som har stor betydning i menneskers liv og for deres livskvalitet. Til tross for at noe er blitt fredet gjennom de to siste formannskapsmøtene, er det fremdeles stor usikkerhet for de enhetene og tilbudene som fremdeles er på kuttlista.

Stjørdal SV har gått til valg på en styrking av tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse blant annet gjennom å øke budsjettet for kjøp av dagsenterplasser ved Fides og en styrking av ambulante tjenester. Vi har også gjennom våre forslag i budsjettprosessene i forrige periode lagt vekt på å styrke forebyggende tiltak for innbyggere i Stjørdal. Dette fordi forebygging er det smarteste vi som kommune kan drive med for å få en befolkning som kan leve gode liv uten behov for de kostbare tjenester som manglende forebygging kan utløse.

Det blir derfor som å spare seg til fant å kutte i aktivitetstilbud og andre ikke lovpålagte tjenester. Om mangel på aktivitet og fellesskap medfører psykisk uhelse og andre problemer, blir det til slutt kostnadskrevende tjenester som må settes inn.

Å appellere til pårørende og venner om å stille opp for å kompensere for en manglende vilje til å prioritere forbyggende tiltak og aktiviteter, viser lite respekt for den jobben som gjøres av pårørende i Stjørdal hver dag hele året. Mange brukere av kommunale tjenester hever ikke stemmen når kuttvedtak går utover deres liv. Mange pårørende er også i en situasjon hvor det er veldig krevende å stå fram og snakke brukernes sak.

Budsjettsituasjonen er alvorlig, men i kommunedirektørens forslag til budsjett er det til tross for noen krevende år fremover lys i enden av tunnelen. SV vil ikke støtte forslag som går utover brukere av kommunale forebyggende tilbud og aktiviteter. Vi vil tenke langsiktig og helhetlig. Det lønner seg både for innbyggerne og kommuneøkonomien i det lange løp.

Stjørdal SV