Et bedre og billigere kollektivtilbud er helt nødvendig for å nå målene i byvekstavtalen og for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.

Byvekstavtalen forplikter Trondheim, og kommunene rundt, til ambisiøse mål for klima og miljø. Det gjelder også Stjørdal og Malvik. Det betyr at veksten i transport internt i kommunene skal være kollektiv, eller med sykkel eller gange; Veksten skal ikke komme med privatbil.

Den overdimensjonerte utbyggingen av E6 mellom Trondheim og Stjørdal er i krise, den burde aldri blitt vedtatt. Når veien en gang blir ferdig vil det stimulere til økt bilbruk fordi reisetiden blir kortere, og trolig færre som reise kollektivt. Venstre mener dette ikke er i tråd med den samfunnsutvikling som ligger til grunn for byvekstavtalen.

Bilen er et gode for de fleste av oss, men fører også med seg en rekke ulemper som støy, forurensing, ulykker, naturinngrep, arealbeslag og mer. Privatbilen er en ineffektiv måte å transportere mange på samme tid. Én full buss kan erstatte over 500 meter med bilkø; toget enda mer.

Venstre vil ha kraftig styrking av kollektivtilbudet mellom Stjørdal og Trondheim. Foto: Bjørn Fuldseth

Venstre vil ha kraftig styrking av kollektivtilbudet mellom Stjørdal og Trondheim. Sammen med byene på Innherred er dette et av de tettest befolkede områdene i Norge. Behovet for kollektiv transport som kan transportere mye folk i rushtiden er stort. Vi har fått et samordnet takstsystem, lavere priser og flere bussavganger, det er svært positivt. Det er likevel nødvendig med flere tiltak for å gjøre kollektivtilbudet i regionen mer attraktivt. Mens ny E6 bygges, vil bussen være like utsatt for forsinkelser som øvrig trafikk. Ny veg vil ikke redusere reisetiden for bussen siden den uansett må stoppe for å ta opp eller sette av passasjerer.

Togtilbudet er styrket gjennom nye tog, men reisetiden til Trondheim er mer eller mindre den samme i dag som for 30 år siden. Venstre skulle ønsket at utbygging av jernbanen ble prioritert foran vegutbyggingen. Det er god grunn til å oppgradere E6 nord for Stjørdal, men utbyggingen gjennom Malvik er sterkt overdimensjonert. etter Venstres mening burde satsingen på jernbane minst tilsvare det vi bruker på bedre veg. Venstre vil være en pådriver lokalt, regionalt og nasjonalt for å prioritere kollektivtransporttilbudet. For å unngå en overføring av trafikk fra buss og bane til bil, er det viktig å gjennomføre tiltak som kan redusere reisetiden også med tog.

Venstre ønsker å bygge dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Samtidig må den nye linjen legges i tunnel mellom Ranheim og Hommelvik. Det er i tråd med forslaget fra Bane Nor i 2018. Dette vil redusere reisetiden med opp mot 20 minutter. Utredninger har vist at det er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, spesielt hvis det kobles med fortetting rundt stasjonene.

Venstre i Malvik og Stjørdal følger dette opp med å ha utvikling med boliger og næring i de kollektive knutepunktene i kommunene der det allerede er et variert tilbud. Andelen som reiser kollektivt, er nært knyttet til avstanden til buss og tog. Kommunene må føre en arealpolitikk som prioriterer lokalisering av arbeidsplasser og boliger i eksisterende tettsteder, og være tilsvarende restriktive til utbygging  der bilen er det eneste realistiske fremkomstmiddelet. Dette er i tråd med alle vedtak nasjonalt om hva som er best for klima og miljø.

Torgrim Hallem

Gruppeleder og 1.kandidat på Venstres liste i Stjørdal

Morten Welde

8. kandidat på Venstres liste i Stjørdal

Torgeir Anda

1.kandidat på Venstres liste Malvik

Kerstin Leistad

4. kandidat, leder av Malvik Venstre, og medlem i utvalget for kollektivreisende.