Kommunestyret som velges i september skal ha et overordnet ansvar for utviklinga i Malvik de kommende fire år.  En periode med forventning om at Malvik skal være en attraktiv kommune å bo i, en periode med store utbyggingsprosjekt, krav om oppfølging av velferdstjenester, statlige føringer og en stram kommuneøkonomi – for å nevne noe. Dette vil utfordre kommunen på ressursbruk, kompetanse og kapasitet.

I møtet med disse utfordringene må kommunen invitere frivilligheten med som likeverdige samarbeidspartnere. I frivilligheten ligger et enormt potensial dersom denne krafta blir tatt i bruk. Tall fra SSB beregnet verdien av den frivillige innsatsen i Norge i 2018 til 79 milliarder kroner eller 135.000 årsverk. Etter en fallende kurve i koronatida, anslås nå den frivillige innsatsen å være tilbake på samme nivå som tidligere.

Å ta frivillighetsressursen i bruk må bety økonomisk støtte til frivillige organisasjoner slik at det er mulig å utøve frivillig arbeid. Relativt beskjedne økonomiske bevilgninger kan utløse ulønnet innsats som samfunnsøkonomisk kan beregnes til det mangedobbelte.

Å ta frivillighetsressursen i bruk, må bety å benytte kapasiteten og kompetansen som fins blant medlemmene i de frivillige organisasjonene.

Idrettsbevegelsen utgjør en vesentlig del av frivillighetsapparatet i Malvik. Idrettens fellesorgan – idrettsrådet – har en overordnet målsetning om at alle skal ha mulighet til å drive med idrett eller egenorganisert fysisk aktivitet på det nivået de selv ønsker i sitt lokalmiljø.

Arbeid ut fra en slik målsetning må verdsettes som en betydelig samfunnsinnsats og et viktig bidrag til et inkluderende lokalsamfunn.

Viktige behov

Idrettsrådet forventer at kommunen støtter idrettsbevegelsen med:

Driftsstøtte: Det er viktig med fortsatt gratis halleie og støtte til drift. Jo mer støtte til drift av idrettslagene, jo bedre muligheter for å holde deltakeravgiften så lav at denne ikke blir en barriere for deltagelse

Idrettsanlegg: Vi har gode idrettsanlegg i Malvik, men vi har behov for flere, både for å gi mer plass til idrettsgrener vi har i dag og for å gi innpass for nye. Ikke minst må det tilrettelegges for nye muligheter som innbyr til egenorganisert fysisk aktivitet, som f.eks. klatring og pumptrack. Det fins god dokumentasjon på at investering i idrettsanlegg er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Regionale anlegg: I Trondheimsområdet – det tettest befolkete området i fylket - er det behov for mange ulike regionale idrettsanlegg. Idrettsrådet forventer en offensiv holdning fra kommunen for å få lagt regionale anlegg til Malvik. Blant de mest aktuelle ser vi for oss svømmeanlegg, konkurransebane for disksport, og ishall.

Areal til idrett og fysisk aktivitet: En vekstkommune som Malvik må følge opp boligbyggingen med areal til idrett og fysisk aktivitet. Det vil si areal til grønne områder og nærmiljøanlegg i tilknytning til boligfelt, areal til egne idrettsanlegg i nye områder og areal til mulig idrettspark i tilknytning til området ved Abrahallen.

Vår medvirkning

Idrettsrådet vil være en seriøs medspiller i utvikling av lokalsamfunnet og forventer reell medvirkning allerede fra innledende fase i viktige plan- og utviklingssaker som berører idretten. I dag vet vi f.eks. at vi har nedslitte svømmeanlegg. Selv om det ennå ikke er bevilget midler til et framtidig anlegg, ønsker idretten allerede nå medvirkning i arbeidet med å se på hvilke muligheter som fins.

Vi ønsker medvirkning både for å få fram idrettens interesser og fordi vi ønsker å bidra med kunnskap, erfaring og kontaktnett mot aktuelle ressursmiljø.  I idrettslagenes medlemsmasse fins det alle typer kompetanse.

Prioriteringer og beslutninger må tas av dem som er valgt eller har fått delegert myndighet til det. Men medvirkning vil kunne gi et bedre grunnlag for beslutninger og bedre forståelse for beslutninger som blir tatt. En aktiv involvering av frivilligheten vil være en styrke for et lokaldemokrati som i dag møter mange utfordringer.

Samskaping

Vi har en kompetent kommuneorganisasjon, men den har neppe kapasitet og ressurser til å løse alle oppgavene det forventes kommunen skal ivareta i det tempoet innbyggerne ønsker.

På Vikhammer har vi for eksempel fått på plass en etterlengtet flott og tidsmessig ungdomsskole, og en omfattende boligbygging er på gang. Men vi er på etterskudd med avklaring og oppfølging av nærområdets behov for friareal, møteplasser og forsamlingslokaler etc..

Nasjonalt lanseres begrepet samskaping. Det beskrives som at det offentlige inviterer ulike aktører i et likeverdig samarbeid for å finne løsninger sammen. La oss prøve denne varianten i utforming av området på Vikhammer. Her har vi et idrettslag som tar samfunnsansvar og er opptatt av at det gamle klubbhuset som gikk med ved bygging av ungdomsskolen, må erstattes med et bygg som blir et samlingspunkt for hele lokalsamfunnet. Vi har mange lag og foreninger, og vi har innbyggere i alle aldre.

I møte med kommunen skal de frivillige fremme frivillighetens interesser. Kontakten mellom frivilligheten og kommunen må likevel ikke bare dreie seg om at frivilligheten skal «stå på» for å ivareta sine interesser. Vi må snu dette. Like gjerne må det være kommunen som tar initiativ, både for å styrke frivilligheten og for å bruke frivilligheten som en ressurs for sammen å utvikle lokalsamfunnet.

Vårt håp er at det nye kommunestyret setter seg i førersetet for en slik tenking.

Ole Gunnar Kjøsnes

Leder Malvik idrettsråd