I barnehagen skal barn utforske, leke, få seg venner og utvikle seg som mennesker. Barnehagelærerne i Malvik kommune har kompetansen som trengs for å planlegge og lede det pedagogiske arbeidet, men de er for få! Vi i Utdanningsforbundet Malvik mener det er på tide at barnehagene i Malvik får gode rammer slik at alle barn opplever meningsfulle hverdager!

Nå svarer over 60% av våre medlemmer i barnehage at de ikke har tid til å planlegge det pedagogiske arbeidet med en grunnbemanning som er på et minimum. Våre medlemmer savner flere kolleger slik at de får en større mulighet til å se hvert enkelt barn, tid til å følge barna interesser og behov slik at barna føler seg trygge. Trygghet er viktig for alle barn, men spesielt viktig for barn med særskilte behov. Økt bemanning vil gi en mye tryggere og forutsigbar hverdag for barna og elevene i Malvik. Vi vet at ansatte har en svært krevende arbeidshverdag, der de på grunn av høye belastninger blir syke av jobben.

Sykefravær koster, og vi i Utdanningsforbundet mener det er viktig å omfordele pengene fra vikarer og over på fast bemanning, og forsøk med økt bemanning i barnehagene i flere kommuner i Norge viser at sykefraværet går ned. I Malvik kommune er sykefraværet på 9,1%, så dette burde være noe å tenke på når kommunen nå sliter med å få endene til å møtes!

Skolene i Malvik sliter med et budsjett som er altfor lavt i forhold de oppgavene som skal løses. Tidligere i år ble kommunen sett i kortene på lærenormen. I forvaltningsrevisjonen om lærernorm i Malvik kommune ble det tydelig at kommunen i mange år har balansert på en knivsegg til lovpålagt bemanning i skolene. Lærernormen setter en standard for hvor mange lærere som minimum kreves for å drive en skole, og siden minimumsnormen for antall elever pr. lærer ble innført har skolene i Malvik hatt utfordringer med å nå normen. Dette får de samme konsekvensene som i barnehage, lærerne i skole får mindre tid til å ivareta det enkelte barn. Å styrke den ordinære undervisningen vil gi hvert enkelt barn større muligheter til å lykkes, og skolen en større mulighet til å lykkes i sitt hovedmål – nemlig å gi barn og unge verdier og kompetanse som gir de en mulighet til å leve, lære og arbeide sammen nå og i framtida.

Utdanningsforbundet har i alle disse årene vært tydelige på at lærernormen er en minimumsnorm og at vi i Malvik kommune ikke har oppfylt dette kravet! Forvaltningsrevisjonen viste også at de økonomiske rammene ikke gjorde det mulig å ivareta nødvendig bemanning i skolene i Malvik.

Derfor spør vi før budsjettbehandlingene – når skal Malvik kommune satse på de yngste?

Utdanningsforbundet Malvik