I Bladet søndag 17. desember 2023 kritiserer Arbeiderpartiet i et debattinnlegg samarbeidspartiene og Høyre spesielt for å utsette bygging av idrettshall i Hommelvik.

Til det er det å si at Arbeidspartiet er like godt kjent som resten av kommunestyret at hallen ble neste 3 ganger dyrere enn forutsatt når fremlagt for kommunestyret i november. Det vil si en budsjettsprekk fra 100 til hele 270 millioner. Det ble også uttrykt betydelig usikkerhet rundt grunnforhold og flomfare på den foreslåtte tomten for hallen.

I november støttet derfor flertallet i kommunestyret kommunedirektørens forslag om å utrede mulige alternative plasseringer av hallen. Det ble også gitt støtte til å arbeide videre med og holde prosjektet innenfor den økonomiske rammen på 100 millioner som ble vedtatt tilbake i 2022. I budsjettmøtet nå i desember ble derfor 100 millioner til idrettshall i Hommelvik videreført i Handlings- og økonomiplanen for de neste 4 årene av flertallet bestående av Høyre, FrP, Pensjonistpartiet, MDG og INP.

Da det per i dag ikke foreligger en ferdig utredet og byggeklar alternativ tomt, eller nye forslag til hall-løsninger, ser vi det som mest realistisk å komme i gang med bygging fra begynnelsen av 2025. Dette er en utsettelse vi lever godt med for å få til og sikre et forhåpentligvis godt og økonomisk bærekraftig prosjekt. I tråd med vedtak i kommunestyret fra november vil dette også gi idretten bedre tid og mulighet til å inviteres og bidra mer aktivt i prosessen.

Vi er også åpen for at privat-offentlig samarbeid med idretten også kan være en mulig løsning, hvis det for eksempel er ønskelig fra idrettens side. Dette er en ordning for bygging av idrettshaller brukt i mange andre kommuner som har gitt gode resultater og sikrer effektiv bruk av offentlige midler. En hall til 100 millioner kroner i den økonomiske situasjonen som Malvik kommune er i vil være krevende.

Arbeiderpartiet bør derfor være tydeligere på at den store forskjellen mellom vårt og deres forslag ikke er oppstarttidspunktet for bygging, men at AP ønsker å bygge en dyrere hall til over 200 millioner. Også vi tar ut kommunehuset til 115 millioner fra handlings- og økonomiplanen for de neste fire årene, men velger isteden å prioritere disse midlene til Saksvik skole. Vi mener vi står oss godt på å prioritere Saksvik skole fremfor å bruke disse 115 millionene ekstra på en allerede betydelig bevilgning avsatt til idrettshall i Hommelvik. I første omgang setter vi av 4 millioner i 2024 til en mulighetsstudie for mulig utbedring, tilbygg og/eller nybygg av Saksvik skole.

Det nye kommunestyret har overtatt en kommune i økonomisk ubalanse og med betydelig gjeld. Det må kuttes flere 10-talls millioner de nærmeste årene fremover for å få budsjettene i balanse. Nedbetalingene av gjeld og renteutgifter vil også gjøre betydelige inngrep i driftsbudsjettene i mange år fremover. Arbeiderpartiet kan forsøke å unngå å påta seg ansvaret for den økonomiske utviklingen over de siste årene, men vi er forpliktet til å håndtere den økonomiske sitasjonen før den blir enda mer krevende. Fremover vil dette også kreve økt forsiktighet med låneopptak og det å sette kommunen i gjeld.

Vi ville gjerne ha støttet flere og større prosjekter, men har et ansvar for å rette opp i kommunens økonomiske balanse. Derfor ønsker vi ikke å overskride hallprosjektet i Hommelvik med ytterligere 115 millioner som AP foreslo i sitt budsjettforslag.

På vegne av Malvik Høyre, Malvik Frp, Pensjonistpartiet i Malvik, Malvik MDG og Malvik INP

Eugen Gravningen Sørmo,

ordfører i Malvik