Det har vært stor oppmerksomhet rundt budsjettbehandlingen i Stjørdal kommune i høst. Det er bra at kommunens prioriteringer engasjerer, det er demokrati i praksis.

Når det er sagt er det et faktum at Stjørdal kommune i 2024 kommer til å bruke mere penger enn noen gang før for å sørge for gode skoler, gode barnehager, god helseomsorg og god infrastruktur.

Hva er utfordringen?

Utfordringen for Stjørdal kommune er at man i løpet av 2023 har hatt en vekst i lønnsutgiftene som tilsvarer 100 årsverk. Det er mye.

I budsjettet for 2023 ble det foreslått en økning tilsvarende 30 årsverk. Når det har blitt 100 årsverk så har det gitt oss et budsjettunderskudd. Vi har brukt mere penger enn vi har og det er ikke bærekraftig.

Dette ble enda tydeligere da vi så rapporteringen ved utgangen av oktober – underskuddet hadde vokst.

Kommuneøkonomi er ikke annerledes enn privatøkonomi. Du kan ikke bruke mer enn du har og du kan ikke forplikte deg til mer gjeld enn du tør.

Vi har vært gode i Stjørdal på å levere gode tjenester og holde økonomien i balanse. Så gode at vi er blant de ti beste kommunene to år på rad. Med et voksende underskudd de to siste årene må vi sette en fot i bakken og sørge for at vi kommer tilbake i balanse. Og for å komme i balanse må vi gå gjennom kommunens drift.

Det er et tankekors at vi de siste årene har fylt på med årsverk i skolen, samtidig som elevtallet går ned. Det betyr at ressursene låses i spesialundervisning. Stjørdal skal fortsatt ha et godt tilbud for spesialundervisning, men at vi i dag ligger godt over landsgjennomsnittet er et faktum vi må undersøke nærmere. De som behøver bistand skal selvfølgelig få det, men det er grunn til å tro at flere kan dra nytte av at man arbeider tverrfaglig og kan organisere teamet rundt elevene på en annen måte. Og jeg forventer at skolen selv aktivt og konstruktivt vil bidra inn i en slik debatt for å finne gode løsninger. Vi foreslår at det utarbeides en plan som beskriver hvordan skolen i Stjørdal skal være, på kort og lang sikt.

Oppgaven i 2024

Vi må tilbake til en drift i balanse og vi må arbeide for at vi har en buffer for å møte uforutsette hendelser.

Det vil kreve at kommunedirektøren og hans stab har tett oppfølging av tiltak og nær dialog med ansatte og tillitsvalgte når budsjettet blir vedtatt av kommunestyret.

Hva har vært viktig for oss i dette arbeidet?

Mye av underskuddet er opparbeidet i kommunens egen administrasjon med sterk vekst i lønnskostnader og årsverk. Det betyr at vi må ha en sterkere styring av hvor og hvordan årsverk prioriteres.

Vi må utsette noen investeringer til vi har fått kontroll på økonomien. Blant annet gjelder det Lillemoen 2. Her må vi også ta med oss at bygging vil innebære driftskostnader og de må også tas inn i budsjettet.

Det foreslås tiltak for å redusere underskuddet i budsjettet med rundt 23 millioner kroner. Av disse er halvparten forslag til reduksjoner i opprinnelig budsjett, og halvparten tiltak foreslått av kommunedirektøren for formannskapet 29. november. I tillegg har vi forventninger til de tiltakene som kommunedirektøren presenterte i formannskapsmøtet 13. desember med gjennomgang av forvaltningspraksis i kommunen, dette vil også bidra til å kunne få budsjettet nærmere balanse.

Hva prioriterer vi

Vi verner frivilligheten. Vi løser ikke kommunens underskudd ved å barbere frivilligheten.  Vi trenger samarbeidet med frivilligheten for å møte utfordringer i framtida med færre hender og behov for nye løsninger. I tillegg er det gjennom frivilligheten at det legges grunnlag for attraktive lokalsamfunn med mangfoldige aktiviteter. Det ønsker vi i Stjørdal.

Derfor blir det tilskudd til hallvakt for idrettslagene, det blir åpne haller, det blir varme på kunstgressbanen, det blir støtte til Opera Trøndelag, Hell Blues og Næringsforeningen i Værnesregionen. Det blir fortsatt Inn på tunet, Bonitas og Carbon, det blir mindre innsparing i kirkesektoren og nedleggelse av skolene i Elvran og Forradal er ikke et tema.

Stjørdal aktivitetssenter skal fortsette sin drift til 2026 men det er grunn til å forvente at når utredningen om ny sykeheim legges fram så blir det naturlig å se på hva som videre skal skje.

Kulturskolen må som andre kommunale aktiviteter se gjennom sin virksomhet, men det er opp til enheten hvordan innsparinger skal administreres.

Vi ønsker at hverdagsmestring skal håndteres godt og at det bør skje i en hjemmetjeneste som har inngående kjennskap til mange som behøver assistanse.

Og når vi foreslår at Ipad skal være på skolen i helger og ferier så er det både et praktisk spørsmål og et spørsmål om fornuftig regulering av digitale hjelpemidler.

Eiendomsskatt er ikke svaret

Så ser jeg at flere tar til orde for innføring av eiendomsskatt. Jeg er uenig i det. Hvorfor skal vi belaste innbyggere og næringsliv med en urettferdig skatt i en tid hvor mange strever med høye kostnader og marginale marginer.

Vi må ta på alvor at kommunen selv må håndtere utfordringen i egen drift, det løser ikke problemene at man vurderer å belaste innbyggerne ytterligere. Vi vet også at økningen vann og avløp vil merkes i gebyrene til privathusholdningene.

Utfordringene i økonomiplanperioden til 2027

Vi står foran en demografiendring med færre barn og flere eldre. Det vil kreve mye av oss i å tenke annerledes i hvordan oppgaver skal løses.

La meg beskrive det med et bilde som passer i etterkant av håndball VM:

Det blir ikke nødvendigvis en bedre kamp fordi man har flere spillere på banen. Det kan være like viktig å se på hvordan man spiller.

Alle kommuner vil måtte møte endringene i befolkningen med åpenhet og nysgjerrighet og vilje til å se etter nye løsninger. Svaret vil ikke nødvendigvis være flere ansatte - fordi man kommer ikke til å finne dem. Det må vi ta inn over oss. Derfor er det bra at vi har arbeidet med tiltak som blant annet Værnes Respons hvor vi kan gi eldre og hjelpetrengende trygghet og bistand ved hjelp av gode IT-løsninger og helsekompetanse. Slike løsninger må vi ha flere av.

La oss gjerne diskutere prioriteringene i høstens budsjett. La oss samtidig ikke glemme at aldri har vi hatt flere hender i arbeid og mere penger å bruke til beste for Stjørdal. Ved inngangen til 2019 hadde vi 1.9 milliarder å disponere. Ved inngangen til 2024 er tallet 2,7. milliarder. De endringene som gjøres er mindre enn 1 % av det totale budsjettet. Det betyr at vi skal få til mye også i året som kommer.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år!

Eli Arnstad