Det viktigste vi gjør i samfunnet er å sørge for at alle barn får en trygg og god oppvekst med den støtte hver enkelt har behov for.

Nå i august starter mange små barn for første gang i barnehagen. De skal i noen dager vennes til å være sammen med andre barn hele dager under trygg omsorg av dyktige ansatte i våre barnehager. Om barnehagen er kommunal eller privat er ikke det viktige. Det er derimot svært viktig at barnehageansatte ser hvert enkelt barn og har muligheten for å tilby støtte både til barn og foreldre som er utrygge. Forebygging er et langt bedre tiltak enn behandling i ettertid.

I dagens samfunn starter barn ofte i barnehage når de er 1 år og fortsetter i grunnskolen og de aller fleste også i videregående skole. De tilbringer mange timer hver dag i barnehage og skole i omtrent 18 år. Da er det viktig for hver enkelt at de blir sett og at de får den støtten de trenger når de trenger den.

Bør vi ikke tilstrebe at skolen møter 6-åringenes nysgjerrighet og lek? At dette stimuleres og utvikles slik at læring blir morsomt og spennende? Samtidig må vi gi støtte til de barna som ikke finner at alt er like enkelt i skolen. De som stokker bokstaver feil og de som ikke helt forstår tallenes verdier. For å få til det må lærene få være pedagoger. De må få bruke de pedagogiske virkemidlene som de vet er nødvendig slik at alle kan utvikle seg. Lærerne må få være lærere.

Sosiale og helsemessige utfordringer bør vi ha miljøarbeidere og helsesykepleiere som håndterer og støtter lærerne. Det må også være kort vei for skolene til å få spesial-pedagogisk støtte om det trengs.

Vi i Miljøpartiet de Grønne sitter ikke med fasiten på hvordan skolene i Stjørdal kan møte og støtte 6-åringens læringsiver og utvikle denne gjennom 10 obligatoriske og 3-4 nødvendige skoleår. Skolen kan heller ikke løse utfordringene alene. Foresatte har en viktig rolle i barns utvikling. Det har også fritidsaktiviteter. Det er viktig at alle bidrar. Det foreligger mye god forskning på hva som virker og hva som er beste praksis.

MDG prioriterer skole. Gode ytre rammer er viktig gjennom gode skolebygg og lekeområder. Lærere og skoleledelse i Stjørdal har kompetansen og de må få rom og politisk støtte til å arbeide med disse utfordringene. Vi må også ut å se og lære av de kommunene som lykkes.

Viktige punkter for oss er:

● Gi barna en myk overgang til skolens kunnskapskrav, ved også å fokusere mer på lek og nysgjerrighet i undervisningen de første skoleårene

● Arbeide for at alle grunnskoler bygger opp en egen skolehage eller tilgang til gratis leie av parseller i nærområdet

● Gi mer praktiske emner og mer bruk av naturen i undervisninga

● Bruke teknologi der det er pedagogisk naturlig og hensiktsmessig, for å støtte, utvikle og motivere elevene

● Styrke båndene mellom skole og samfunn, blant annet ved at elevene som ledd i undervisningen deltar i praktiske og samfunnsnyttige oppgaver, i og utenfor skolen

● Ikke øke timetallet per dag i skolen

● Gi lærere tid og kompetanse til å gjennomføre en tilpasset opplæring, som stimulerer og motiverer barna

● Ha flere helsesykepleiere, miljøarbeidere og spesialpedagoger i skolene

Nasjonalt arbeider vi med å:

● Øke timetallet med fysisk aktivitet i grunnskolen

● Utsette skolestart til barna er 7 år

● Gi elevene fra og med femte klasse større adgang til valgfag, både praktiske og estetiske fag, og fag med fordypning i for eksempel språk og matematikk.

● Utvide ordningen med frukt og grønt til å omfatte hele grunnskolen og på sikt innføre et gratis skolemåltid

Våre barn er den viktigste ressursen vi har, de er framtida og vårt håp. De vil vi prioritere! Godt valg.