«Annerledeskommunen» Stjørdal

Dette debattinnlegget tar et oppgjør med «annerledeskommunen Stjørdal.

Anja Ristad i Stjørdal SV vil at Stjørdal skal være en annerledes annerledeskommune. 

Nyheter

For Stjørdal SV:

Anja Ristad, Gudrun Lidal, Kristoffer Fordal, Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, Aase Lidal og Odd Erik Schønberg.

Posisjonspartiene i kommunen har lenge yndet å kalle Stjørdal «annerledeskommunen».

Selve ordet «annerledes» klinger godt i SVs ører; det er ofte positivt å skille seg ut og å jobbe for å finne nye løsninger. Det er i de fleste tilfeller mulig å finne nye og bedre måter å jobbe på! Alternative løsninger til gode for befolkningen støttes fullt og helt av Stjørdal SV.

For posisjonspartiene virker det derimot som om «annerledeskommunen» i stor grad handler om å skjære ned på kommunens tilbud til lokalbefolkningen, i stedet for å finne nye innfallsvinkler eller alternative inntektskilder.

Det er ingen hemmelighet at SV er for eiendomsskatt på næringseiendom, og eventuelt også private boliger. Vårt syn handler derimot slett ikke om at vi ønsker å beskatte kommunens innbyggere i størst mulig grad, men om at vi vil gi kommunens innbyggere et best mulig tilbud. Slik kommuneøkonomien er i dag, er ikke dette mulig. Da er vi nødt til å se på andre løsninger! En eventuell innføring av eiendomsskatt kan reverseres når NTE-fondet om få år er stort nok til å kunne påvirke kommuneøkonomien.

Så hva betyr egentlig begrepet «annerledeskommunen» i dag?

* I annerledeskommunen Stjørdal har vi ikke råd til å videreføre grunnskoleteamet; et vellykket lavterskeltilbud som har betydd mye for kommunens unge, deres familier og skolene de tilhører. At bortfallet av tilbudet vil føre til økte personlige og økonomiske omkostninger, og økt arbeidsbelastning i andre deler av kommunens virksomhet, avfeies lett.

* I annerledeskommunen Stjørdal er det så få sykehjemsplasser og så få rehabiliteringssenger, at kommunens eldre blir sendt mange timers biltur unna, til en annen kommune, for rekonvalesens etter sykehusinnleggelse.

* I annerledeskommunen Stjørdal blir det innkjøpsstopp for skoler, barnehager og andre kommunale instanser allerede i sommerferien, fordi pengene i de stramme budsjettene er brukt opp.

* I annerledeskommunen Stjørdal skal vi ikke innfri IMDis anmodning om vårt nasjonale ansvar for bosetning av flyktninger, til tross for at de flinke ansatte som jobber med dette området har vunnet intergreringspriser. Nei, i stedet skal vi nedskalere tilbudet, slik at kompetente medarbeidere kanskje mister jobben.

* I annerledeskommunen Stjørdal skal vi med et pennestrøk si at andelen spesialundervisning skal gå ned, selv om elevene etter behov har en rett på slik undervisning. Vi skal også fra kommunestyrets talerstol si at skoler som gjennom enkeltvedtak har kuttet spesialundervisningsandelen fra 14 til 2% har lykkes med sitt arbeid kun en måned etter at dette er gjennomført, og uten noen som helst oversikt over resultater eller konsekvenser....

* I annerledeskommunen Stjørdal skal vi si at en nedskalering av tilbudet om spesialundervisning ikke skal være en sparepost, men samtidig si at den eventuelle inntjeningen skal dekke merforbruket som allerede finnes i etat oppvekst. Et merforbruk som i stor grad skyldes alt for stramme og lite realistiske budsjetter...

* I annerledeskommunen Stjørdal skal vi kreve at NAV får ned sine utbetalinger til kommunens innbyggere, selv om Stjørdal NAVs utbetalinger ligger under utbetalingene til sammenlignbare kommuner. Når NAV arbeider med saken, og greier å få ned summene, er dette likevel ikke nok. Nei, annerledeskommunen Stjørdal vil da koste på seg å sette ned et utvalg bestående av tre posisjonspolitikere, uten noen kompetanse når det gjelder sosialhjelpsfeltet, som skal jobbe med å gå NAV etter i sømmene, til tross for at NAV selv ikke har fått noen ekstra bevilgning til dette arbeidet. Vi viser altså mistillit til våre hardt arbeidende kommunalt ansatte; mennesker kommunestyret er arbeidsgivere for....

Og; I annerledeskommunen Stjørdal skal det ikke være noe snakk om størrelsen på ordførerlønning og godtgjørelse til politikere. Når SV i kommunestyret har foreslått en nedgang i lønninger, erklærer ordføreren seg inhabil. Dette til tross for at alle andre i kommunestyret også ville vært inhabile, siden alle andre godtgjørelser og lønninger blir bestemt ut fra ordførerens lønn...

Stjørdal SV ønsker at Stjørdal skal være en annerledes «annerledeskommune»; der innbyggernes behov og gode tilbud står i sentrum!