Debatt:

Redd for at hommelvikingene blir overkjørt av Nye Veier

Øyvind Haagenstad er redd for at lokalpolitikerne blir overkjørt av regjeringen og Nye Veier. 

Nyheter

Under Arbeiderfestivalen i Hommelvik var en av programpostene «Sodd og Samferdsel».

Etter som jeg bor i nærheten av E6 i Hommelvik var jeg interessert i å høre om hva som kom til å bli sagt om bygging av ny fire-feltsveg.

Representanten sa i sitt innlegg at det var nødvendig å komme i gang snarest mulig og at det tas sikte på å at strekningen Ranheim-Steinkjer skal ha kapasitet for kjøring i en fart på 110 km på hele strekningen. Videre opplyste han at Nye Veier allerede hadde inngått avtale med et spansk selskap om bygging av vegen.

Min hensikt med å være tilstede på møtet var at jeg ville stille Nye Veiers representant en del spørsmål. Det fikk jeg ikke anledning til, ettersom representanten dro fra møtet før det ble gitt anledning til debatt og spørsmål.

Noen av mine spørsmål ville vært slik:

– Hvordan er det mulig å inngå avtale med en byggherre før det forligger godkjente planer?

Men jeg ville også stilt en del andre betimelig spørsmål.


Sandaune mister boligen til E6

E6 planlegges utvidet nord for dagens trase med bru over de to boligene på Sørneset. Nye Veier har allerede kjøpt det ene, og har varslet innløsning av det andre bolighuset.

 

Ettersom jeg ikke er kommunepolitiker har jeg ingen informasjon om Nye Veiers planer.

De kommunepolitikerne jeg har kontaktet sier at de ikke har fått eller har godkjent noen planer for nybyggingen av E6. Etter hva jeg har hørt på «bygda», er det planer om ei ny høg bru over Homla. Videre at ny trase skal gå stort sett over dyrka mark fra Homla til Håkenstadberga, der nåværende Helltunnel starter.

Hvis dette blir en realitet, hva er da konsekvensene?

Dyrka jord blir nedbygd. To småbruk må oppgi å eksistere. Støynivået blir uutholdelig for innbyggerne langs Sandbekken, Korntrøberget og store deler av Hommelvik. Støyen fra den nye høgbrua blir formidabel.

Noen hevder at når bilene går over til eldrift vil støynivået bli mindre. Det er ikke motorstøy som er den største støykilden, hvis en ser bort fra store lastebiler og mortorsykler. Det er dekkstøyen som er verst. Den vil naturligvis variere i forhold til vindretning og føreforhold.


 

Det er ikke bare støy som er forurensende, men også støv og avrenning fra vegen.

Har vi noen garanti for at det blir tatt hensyn til disse forurensningskildene?

Det er allerede kjent at Nye veier har foretatt oppkjøp av et småbruk til eierens store fortvilelse. En eiendom som har vært overført til ny generasjon gjennom flere slektsledd.

To privateiendommer er kjøpt. Dette skjer før planene for vegtrase er godkjent.

Nye Veier har etter min mening en klar plan for hva de gjør. De gjør avtaler med grunneiere og tar deretter nakketak på Malviks kommunepolitikere. De vil komme til å hevde at får de det ikke som de vil, så vil det få stor samfunnsmessig betydning. Det blir dyrere og framdrifta vil bli vanskeliggjort. De har klar beskjed fra Samferdselsdepartementet om at vegen skal bygges og vi tåler ikke forslag som er fordyrende og som forsinker prosjektet.

Er mine tanker om dette riktig, ser en hvor mye det kommunale selvstyret er verdt. Det å overkjøre en lokalbefolkning er blitt denne regjeringens varemerke.

– Samfunnsøkonomi hva er det?

– Er det bare penger, eller dekker det også andre verdier?

Etter min mening betyr samfunnsøkonomi, også å ta vare på det som våre forfedre har skapt, dyrket mark, gode bomiljø, trygghet for helse som ikke må forurenses av støy, støv og vatn i bekker som tar vegen til fjorden.

Når det gjelder økonomi er vi stort sett enig i at generasjoner etter oss skal få glede av sparing av kapital fra naturressursene fra havene våre. Har ikke også vår generasjon forpliktelser på samme måte når det gjelder bruken av arealer på land?

Kommunepolitikerne i Malvik, slik som i andre kommuner, vil sikkert nok komme i en krysspressituasjon. Jeg misunner dem ikke jobben. Likevel, oppgaven deres må imidlertid være å ta vare på innbyggernes interesser.