Debatt:

«Når vi skal bygge ny firefelts motorvei vil det påvirke nærmiljøet»

Jørund Gullikstad i Nye Veier vil åpne dører for publikum i forbindelse med utbygging av ny E6.  Foto: Kim Sørenssen

Nyheter

Vi viser til Øyvind Haagenstads innlegg i Bladet 11. mai, og svarer her på spørsmålene hans.

Nye Veier ble opprettet for å jobbe på en ny og annerledes måte enn tradisjonell veibygging. Målet vårt er å bygge gode, trafikksikre veier raskt og effektivt. Vi involverer entreprenør og rådgivere allerede i planleggingsfasen fordi vi erfarer at det gir bedre løsninger. Vi har tro på en helhetlig gjennomføringsprosess, helt fra planlegging av veien til den er ferdig og klar til bruk.

Akkurat nå er vi i planleggingsfasen for prosjektet Ranheim-Værnes. Sammen med entreprenørselskapet Acciona Infrastructure og rådgiverfirmaet Multiconsult ser vi på flere spennende løsninger for hvordan vi kan bygge en best mulig vei på en best mulig måte. Et sentralt tema i denne fasen er dyrka jord. For å minimalisere bruken av dyrka jord jobber vi sammen med offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner når vi utformer veilinjen. I enkelte prosjekt klarer vi også å legge til rette for nydyrking og bruk av nye arealer til landbruk.


 

Når vi skal bygge ny firefelts motorvei vil det påvirke nærmiljøet, og spesielt de som har eiendommer der veien kommer. Når det gjelder støy og støv er det flere ting vi kan gjøre for å bedre på dette. Vi kan for eksempel skifte ut vindu, ventiler, ytterkledning eller isolering på de boligene som er tett på veien. Vi kan også sette opp skjermvegger o.l. sånn at alle får akseptable støyforhold.

Noen eiendommer er ikke bare tett på veien, de ligger der veien kan komme. I Nye Veier jobber vi med reguleringsplan og innløsing av eiendommer parallelt. På den måten sparer vi tid og kan begynne utbyggingen tidligere enn hvis vi hadde fulgt den tradisjonelle oppskriften. At innløsning av eiendommer i størst mulig grad skjer før reguleringsplanen er vedtatt er altså en konsekvens av at vi ønsker å gi brukerne en ny, bedre og mer trafikksikker vei så raskt som mulig. Nye Veier har god dialog med alle berørte grunneiere gjennom hele prosessen.

Forslaget til nye reguleringsplaner for E6 mellom Ranheim og Værnes skal sendes til kommunene i juni. Det vil da bli en åpen høringsrunde med informasjonsmøter og åpne kontordager for alle som er interesserte. Nye Veier ønsker at mange tar seg tid til å se på forslaget og komme med innspill. Og det er alltid mulig å ta direkte kontakt med oss dersom det er noe en lurer på. Nye Veier er opptatt av å være et åpent og tilgjengelig selskap. Og det skal vi være for både grunneiere, kommunepolitikere, interesseorganisasjoner, fagmiljø, offentlige myndigheter og alle andre som er interessert i det vi holder på med. Vi har tro på samhandling i alle ledd.


Sandaune mister boligen til E6

E6 planlegges utvidet nord for dagens trase med bru over de to boligene på Sørneset. Nye Veier har allerede kjøpt det ene, og har varslet innløsning av det andre bolighuset.

 

Haagenstad spør om samfunnsøkonomi kun handler om penger. Nei, ikke for oss. Vi er naturligvis opptatt av å redusere kostnadene der vi kan, men det handler vel så mye om å øke nytteverdien av det vi gjør. Vi ønsker å bygge en vei for fremtiden. En vei som gir kortere reisetid og dermed en enklere hverdag for brukerne. Men først og fremst skal det være en vei som er trafikksikker. Vi har ikke råd til å miste liv på veiene. Akkurat dét regnestykket er ganske enkelt.

Jørund Gullikstad

Utbyggingssjef i Nye Veier E6 Trøndelag

Nyheter