«En unik mulighet ligger og venter på sin rette bruk til rekreasjonsformål»

Knut Erling Flataker. 

Nyheter

Trondheimsregionens friluftsråd ser gjennom mange innlegg i Bladet et stort engasjement for hvordan Hommelvik sentrum og stasjonsfjæra skal skal utvikle seg for framtida. Det er et flott og prisverdig engasjement for å ivareta indrefileten av område til rekreasjon, - friområde og aktivitetsområder i tilknytning til Hommelvik sentrum.

Både fra politisk hold og fra engasjerte privatpersoner har det gjennom år, og i den senere tid vært mange synspunkter knyttet til å ivareta Stasjonsfjæra i Hommelvik. Trondheimsregionens friluftsråd har hatt ivaretakelse av Stasjonsfjæra i Hommelvik som et viktig regionalt friluftslivsområde, i sine planer tilbake til på 80-tallet, og har ved flere anledninger påpekt områdets viktige regionale betydning som friluftsområde, og at området burde vært sikret som et statlig sikret friluftsområde. Selve sandfjæra ble reddet til kommende generasjoner den gangen havnevegen ble flyttet inn fra en oppfylling i fjæra og dit den i dag ligger. Enda sterkere i dag, enn den gangen, er befolkningens bevissthet, behov og ønske om nærfriluftsområder, som kan etableres med god infrastruktur på Moan.En unik mulighet ligger og venter på sin rette bruk til rekreasjonsformål, med en av Trondheimsfjordens flotteste badestrender og et bakenforliggende aktivitets og parkområde. Rikspolitiske retningslinjer for utbygging i strandsonen er kommet til, for å forhindre økt tap av og nedbygging i sjønære områder. Eiendommen Moan er ikke stor, men akkurat passe størrelse til å anlegge en sentrumsnær aktivitetspark til glede for alle, og for all fremtid for et tettsted som Hommelvik, da kan ikke hele området fortettes med et leilighetskompleks.

Hommelvik sentrum er et lite og kompakt lokalsamfunn med mange innbyggere og har en fabelaktig mulighet til å stimulere til økt livskvalitet og livsglede for alle i dag og i framtida med å ivareta Moan som et åpent rekreasjonsområde for alle. Erfaring fra mange ulike sjønære byggeprosjekter, hvor det «skal» settes igjen et bakland til allmennheten i forbindelse strandområder, har vist seg ikke å være gunstig. Bruk av slike strandområder og strandnære områder blir etter bygging av leiligheter tett på, ikke attraktive og områdene blir oppfattet og følt som privatiserende. Grønnstruktur avsatt med grønne korridorer til aktivitet og siktlinjer mellom boligblokker vil ikke kunne ivareta allmennhetens nødvendige behov for rekreasjonsareal, uansett reguleringsstatus vil slike områder bli oppfattet som private og ikke bli mye benyttet.

Det vil være en god investering på vegne kommunens innbyggere å realisere Moan som rekreasjonsområde for all fremtid, og i et slikt perspektiv er det tross alt snakk om relativt overkommelige beløp for å ivareta det viktigste i en kommune, livskraftige innbyggere i en god helsetilstand som ombuds bærere for et godt lokalsamfunn.

Befolkningens livskvalitet og bolyst påvirkes av at de kan opp-leve åpne områder og ikke føle at de blir innestengt. Hommelvik, som et av Midt-Norges høyest befolkede tettsteder har et åpent vindu ut mot sjøen og likedan inn fra sjøen, dette er åpent gjennom Moan, mye takket være at Nordlandsbanen har passet på sjølinja gjennom Malvik siden slutten av 1800 tallet.Tettstedet Hommelviks viktigste vindu ut mot havet må ikke gjenbygges. Dette «vinduet» kan kommende generasjoner ikke akseptere at fortettes, det blir for kortsiktig tettstedsutvikling, kun styrt av økonomi og jernbanens ønske om stasjonsnære beboere for sin satsning på knutepunktet Hommelvik stasjon. Tettstedet Hommelvik vokser og har mange skisserte bygge- og fortettingsprosjekter med leiligheter fra Solbakkan til Djupvasskaia og Grønberg. Nå har Malvik kommune en unik mulighet til å tenke fremtidsrettet for å øke sin attraktivitet med en sentrumspark i tilknytning til en av regionens beste badestrender.

Det handler mye om å tørre og om å ha vilje… og sakset fra friluftsrådets årsmelding i 1939 vedrørende ivaretakelse av Vikhammerløkka som fremtidig bade og friluftsområde i stedet for, som den gangens planer som var lagt for boligbygging ble det skrevet.

«Der er sikkert bade- og friluftssteder også på andre kanter som man bør prøve å få lagt inn under friluftsrådet, enten ved kjøp eller leie. Også på mange andre felter finnes det store oppgaver som venter på sin løsning. Her må det et samvirke til mellom stat, kommune, organisasjoner og interesserte privatpersoner for å føre disse oppgavene fram på en slik måte at folkehelsen kan bedres og at man kan nå målet og skape en sund sjel i et sundt legeme.»

Vikhammerløkka ble reddet fra nedbygging gjennom at sentrale personer i Trondheim bystyre ikke kunne akseptere at innbyggernes ferieparadis Vikhammerløkka ble nedbygd, og da ble friluftsrådet i 1936 etablert etter modell fra Oslofjordens friluftsråd for å ivareta dette området. Utfordringene er på mange måter de samme i vår tid. Trondheimsregionens friluftsråd har siden 1936 vært en sentral aktør i mange saker i regionen med betydning for fremme av folks helse og livskvalitet. Trondheimsregionens friluftsråd ser med spenning frem mot skisser og reguleringsplan som vil komme for utvikling av Moan.

Knut Erling Flataker,

daglig leder Trondheimsregionens friluftsråd