Kommunerevisjonen og kommunens egen kontrollkomité gransker pengebruken til stjørdalsordfører Ivar Vigdenes .

Det er tema når kommunestyrets kontrollkomité kommer sammen til møte fredag morgen.

Kritisk

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) har hvert sitt kommunale bankkort til disposisjon. Kommunerevisjonen stiller seg først og fremst kritisk til måten ordføreren har brukt bankkortet på.

Det går fram av saksframlegget som kommunerevisjonen nå legger på bordet til møtet i kontrollkomitéen. Saksdokumentene ligger offentlig tilgjengelig på kommunerevisjonens nettsider.

Kommunestyrets kontrollkomité ledes av Einar Østereng (Ap). Han bekrefter overfor Stjørdalens Blad at ordførerens bruk av bankkort blir tema i møtet fredag. Østereng vil imidlertid ikke uttale seg om saken. Han viser til opplysningene som kommer fram i saksframlegget fra kommunerevisjonen.

Sjekker sjefene

Revisors gjennomgang av kortbruken til ordfører og varaordfører i Stjørdal viser at kortene i all hovedsak er benyttet til å dekke utgifter som ellers ville vært ført på en reiseregning. Det vil si at de aller fleste utgiftene er knyttet til reise; parkering, tog, taxi, mat på reise og overnatting og hotell.

Bruken av bankkortene har vært relativt stabil i Stjørdal i perioden 2011 til 2015.

Revisjonen peker på at varaordfører Ole Hermod Sandvik bare har brukt kortet til å dekke reiseutgifter.

Mat og drikke

Ordfører Ivar Vigdenes har brukt kommunen sitt bankkort også til betale for bevertning i forbindelse med møter og arrangementer som ordføreren har deltatt på. Kortet er her brukt til å betale for mat og drikke for ordføreren selv og andre deltakere.

Bilagene det er snakk om, er merket med blant annet «frokostmøter», «middagsmøter» og «representasjon». Summene varierer fra et par hundre kroner opp til cirka 2.500 kroner på hvert bilag.

Revisor skriver at flere av bilagene for bruk av ordførerens bankkort i 2014 og 2015 mangler fullstendig kvittering. Det vil si at det kun ligger med kvittering som viser at konto er belastet.

– Dette er ikke i henhold til kravene om utgiftsrefusjoner i Skattebetalingsforskriften, skriver kommunerevisjonen.

Nektet å attestere

Revisor har funnet at det i regnskapet mangler attestasjon på to av 12 månedsoversikter for ordførerens bankkort i 2015. Formannskapssekretæren ønsket ikke å attestere for utgiftene disse to månedene på grunn av manglende underdokumentasjon fra ordfører Vigdenes.

Men det ble ordnet av varaordfører Ole Hermod Sandvik. Gjennomgangen til revisor viser at disse to månedsoversiktene er anvist av varaordføreren. Det skjedde flere måneder etter periodens utløp. Også to andre månedsoversikter fra ordfører Ivar Vigdenes er anvist av varaordføreren.

Det stiller kommunerevisjonen seg kritisk til. Revisor tolker økonomireglementet dit hen at varaordfører ikke har anvisningsmyndighet for ordførers utgifter. Derfor er denne praksisen ikke i tråd med reglementet.

– De øvrige månedsoversiktene for 2014 og 2015 er attestert og anvist i tråd med reglementet, skriver revisor.

Mangler retningslinjer

Revisjonen stiller seg også skeptisk til at Stjørdal kommune ikke har noen retningslinjer for hvordan bankkortene som ordfører og varaordfører disponerer, skal brukes. Derfor konkluderer revisjonen med at det blir vanskelig å vurdere om utgiftene som kortene er belastet med, er i tråd med hensikten med bankkortene.

Revisor ber derfor Stjørdal kommune om å lage skriftlige retningslinjer for bruken av ordfører og varaordførers bankkort.

– I den forbindelse bør kommunen ta en diskusjon av hvor grensene går for hva som er «representasjon», og hvilken aktivitet og type utgifter som skal dekkes av kommunens midler, skriver revisjonen.

Dette er et arbeid som rådmannen nå er i gang med.

– Har gjort rede for alt

– Alle utgiftsutlegg ordføreren har, er offentlig tilgjengelig for alle som ønsker å se dem. Dette er jeg klar over, og det har jeg vært hele veien. Jeg har aldri gjort noe jeg ikke kan stå for, sier Ivar Vigdenes.

Han sier at han ikke frykter noen ting når han fredag skal møte kontrollkomiteen i kommunen.

– Det er slik at når kortet brukes så får jeg ved enkelte anledninger to kvitteringer, og begge skal, forstår jeg først nå, være med når jeg leverer inn mitt materiale. Her har det hendt enkelte ganger at bare ei kvittering er levert med. Dette vil jeg sjølsagt endre framover, begge blir levert, sier Vigdenes.

Så innrømmer han at noe er umulig å unngå, og det å få med seg mindre bilag knyttet til reiseregninger, som utgift til parkering.

– Ja, mangler det bilag, så er det mindre beløp som parkeringsavgift, sier ordføreren.

– Ved en slik gjennomgang som nå er foretatt av revisjonen, er det ikke unormalt at en finner et par bilag som rett og slett er kommet på avveie, sier Vigdenes.

Beklager

– Så kom det en endring i skattebetalingsloven i juni 2014, en endring jeg ikke har vært klar over. Og jeg beklager jeg ikke har vært klar over denne endringa. Her handler det om at når jeg har hatt et møte med for eksempel Stjørdal Næringsforum, så holder det ikke bare å skrive hvem man har hatt møte med, men også tema i møtet skal med i dokumentasjonen og også hvem var til stede. Etter at revisjonen pekte på dette, har jeg klart å rekapitulere dette, både tema og hvem som har deltatt i de ulike sammenhenger, sier Vigdenes.

Han legger til at dette går fram av revisjonsrapporten, og at det ikke henger igjen anmerkninger fra revisjonen rundt dette.

– Føler du at det ordføreren har gjort er innenfor regelverket?

– Ja, med de presisjoner jeg her gjør, at doble kvitteringer skal være med, og at formål og navn skal føres opp ved møter jeg har, og hvor jeg har brukt kortet, sier Vigdenes.

– Hvor stort samlet beløp er det snakk om som ikke er dokumentert tilfredsstillende?

– Revisjonen spurte meg om, jeg tror det var åtte bilag over en toårsperiode. Der svarte jeg på alle spørsmål. Det er vanskelig å si noe om beløp, sier Ivar Vigdenes.