Forslaget, som er oversendt Malvik kommune for videre saksbehandling, legger opp til bygging av 290 nye boliger. Boligene er fordelt på den vel 47 dekar store eiendommen vis-à-vis Ytre Malvik samfunnshus og idrettsanlegget. En foreløpig skisse legger opp til at det bygges 17 leilighetsbygg i 3–5 etasjer, og fem rekker med rekkehus. Det gir plass til 290 leiligheter. Forslaget har også satt av arealer til noe næringsvirksomhet og en kommunal barnehage.

Litt uvanlig boligområde

Grunneier Paul Vikhammer mener Asplan Viak har utarbeidet et godt forslag til regulering. Men er forberedt på at det i den videre saksgangen vil bli gjort justeringer og endringer.

–Nå vil det ikke være mulig å tegne inn alt som det er ønsker om å få til i dette utbyggingsprosjektet. Det vi ønsker er å bygge ut et litt uvanlig boligområde med gode grøntarealer. Forlaget har store skjermede felles uteområder og lekeplasser i tillegg til de private hagene og terrassene. Arkitekten ser også for seg at det kan være mulig for eksempel å ha parsellhager for dyrking av grønnsaker inne i området, sier Vikhammer.

Et skritt på veien

–Planprosessen har etter min mening fungert godt hele veien. Og når eiendommen er avsatt til sentrumsformål er det lite vi som eiere kan gjøre. Dette er noe som politikerne i kommunen har bestemt for flere år siden. Men familien har et ønske om å være med på å utvikle eiendommen, og ikke overlate utbyggingen til en stor entreprenør. Vi fikk kommunens godkjenning til å utarbeide et privat forslag til regulering. Men det er bare et skritt på veien, og det gjenstår en kommunal saksbehandling og høringsrunder før spaden kan settes i jorda, sier grunneier Paul Vikhammer.

–Hvor lang tid det vil ta før hele området er ferdig utbygg er det vanskelig å si noe om i dag. Jeg ser for meg at salg av leilighetene og bygging deles opp i flere omganger. Kanskje vil det ta så mye som 8 – 10 år før alle bygningene står ferdig, tror grunneieren.

Grunneier Paul Vikhammer har fått utarbeidet et privat forslag til hvordan utbyggingen kan gjennomføres på gården Vikhammer øvre. Foto: Trond Nøstberg

Jernbanen må i tunnel

–Hele forslaget er avhengig av at jernbanen blir lagt i tunnel i fjellet, og at det ikke velges alternativ der jernbanen skjærer tvers over eiendommen. Men det forslaget som vi har fått utarbeidet er i tråd med kommunestyrets vedtak om at planleggingen har som utgangspunkt Bane Nors innstilling om at jernbanesporene skal bort fra dagens trase gjennom Malvik, sier Paul Vikhammer.

Regner med endringer

Kommunestyret sier i sitt vedtak om å tillate en privat reguleringsplan at det skal avsettes tomt til ny barnehage. Senere har flertallet av politikerne gjort det klart at barnehagen skal bygges og drives i kommunal regi.

–Det eksisterende gårdstunet skal beholdes, og vi vil gjerne at bygningene benyttes til en eller annen aktivitet. Arkitekten har tegnet barnehagen inne i gårdstunet, noe jeg som grunneier gjerne vil ha endret. Det skal ifølge kommunestyrets vedtak avsettes plass til en offentlig barnehage. Barnehagen er kommunens ansvar og vi får se hvilken plassering de ønsker seg, sier Vikhammer.

Mulig med miljøgate

I forslaget har arkitekten lagt opp til at det skal bli et tett nett av gangveier, langs adkomstveiene og gjennom boligfeltene. Det skal også etableres fortau langs fylkesveien for å lede gående og syklende mot gangfelt over til skolene og idrettsanleggene.

Det er i dag en gjennomsnittlig biltrafikk på 4–5 tusen kjøretøy som benytter fylkesvei 950 mellom lyskrysset og rundkjøringen på Vikhammer. Fartsgrensen på strekningen er 60 km/t, men det jobbes med muligheten for å gjøre strekningen til miljøgate og fartsgrense på 45 km/t for å gjøre veien mer trafikksikker for myke trafikanter. Det er en løsning som allerede har eksistert i mange år i Hommelvik sentrum.

Det er lokalt stort engasjement rundt utbyggingen og fortettingen av sentrumsområdet. Mange har kommet med egne forslag til hva området bør inneholde, og både velforeningen og idrettslaget har laget egne skisser som viser hvordan de kan tenke seg en mulig utbygging av området.