Kirsti Bakken spør i Bladet hva partiene på Stjørdal vil gjøre for å forebygge psykisk uhelse hos barn og unge. Det er et komplisert spørsmål, ikke minst fordi psykisk uhelse kan handle om så mye forskjellig. Det kan være alt fra diagnoser som krever behandling i spesialisthelsetjenesten til mindre problemer som fastlege eller helsesøster kan ta seg av. I begge tilfeller må primær og spesalisthelsetjenesten sikres ressurser til å få gjøre jobben sin.

Psykisk uhelse kan også oppstå når livet av ulike grunner blir for vanskelig. Ekskludering, mobbing, konstant økonomisk bekymring, vold i nær relasjon, usikker bosituasjon etc. er problemer som kan bryte ned mennesker og bli en stor belastning, ikke minst for barn og ungdom.

I Rødt tenker vi at et samfunn med små økonomiske forskjeller er det beste å vokse opp i. Vi vil derfor at de som har mest skal bidra mer til fellesskapet. Det tror vi vil skape et mer rettferdig samfunn og gjøre det mulig å bruke mer ressurser på de som i dag sliter.

Regjeringa har lansert en opptrappingsplan for psykisk helse. Rødt vil at Stjørdal kommune skal følge opp denne. Vi sier nei til flere kutt i den kommunale rus og psykisk helse tjenesten og går inn for at det skal bygges Rus og Psykiatri (ROP) boliger i kommunen. Disse må ligge sentrumsnært og hensynet til både beboere, ansatte og nærmiljø må ivaretas. Psykisk Helseteam for barn og unge (UP teamet) må få mer penger slik at de kan ta imot barn og ungdom som trenger hjelp.

I skole og barnehage vil vi satse på forebygging og tidlig innsats. Vi vil innføre skolemåltid og styrke ordningene for leksehjelp. Satsene for sosialhjelp må opp og det må bygges ut flere kommunale boliger. Mennesker med dårlig råd risikerer i dag å stadig måtte flytte mellom utleieboliger. Denne ustabiliteten blir en stor tilleggsbelastning og gjør det vanskelig å knytte bånd og engasjere seg i nærmiljøet. Sosial boligbygging og tilrettelegging av bomiljø med tilgang på parker, møteplasser og lekeområder må derfor ses som del av det forebyggende arbeidet.

Frivilligsentralen og Carbon fritidsklubb er viktige møteplasser som må få de midlene de trenger til sin aktivitet. Ordningen med BUA, hvor det er mulig å låne gratis sports og fritidsutstyr må opprettholdes slik at ikke økonomi skal holde noen borte fra aktiviteter.

Rødt har mange medlemmer med et sterkt engasjement for psykisk helse, for inkludering og åpenhet. Et prinsipp i rettighetsbevegelsen for funksjonshemmede som vi har tatt til oss sier «Ingenting om oss uten oss». Det betyr at det er dere som står i det som kjenner situasjonen best og som vet hva som trengs. Vi i Rødt Stjørdal har neppe alle svarene, det har heller ikke andre politikere. En viktig del av vår jobb må derfor være å lytte til dere som på ulike måter er berørt og som har tanker og erfaringer å dele. I tiden som kommer må både vi i Rødt og politikere i andre partier gjøre vårt for å legge til rette for åpne og inkluderende samtaler.

Johannes Fagervold

Marit Vikan Sævareid

Morten Berg

1., 2.og 3. kandidat for Rødt Stjørdal