Kåre føler sikkert en nær tilknytning og forankring til LO – en interesseorganisasjon som blant annet skal ivareta interessene til folk flest. Det gjelder blant annet forhold knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Når arbeidsplasser og bedrifter forsvinner, flyttes eller legges ned er LO raskt på banen for å ivareta sine medlemmers interesser. Det er prisverdig og viktig. Mye av dette engasjementet dreier seg nettopp om det Kåre kritiserer NBS for: Nemlig å påvirke og drive aktiv politikk!

For NBS er det ikke slik at vern av matjord plutselig er blitt «veldig viktig». Lagets mandat, visjoner og handlingsplaner gjennomsyres av at vi i utgangspunktet vil ta vare på all dyrkajord. Gledeligvis er bruk av matjord til annet formål enn å produsere mat kraftig redusert de siste åra. Stortinget har med faste mellomrom satt tydelige nye mål der borgerlige partier i utgangspunktet har strittet i mot, nasjonale og globale utfordringer taler for at Stortinget må ta nye og sterkere grep for å bevare dyrkajord der målet som utgangspunkt må være 0 – null – omdisponering.

Det blir for meg et paradoks når Kåre oppfordrer NBS til å .. «sette inn sine ressurser for å få økt matproduksjonen…» samtidig som han til dels slakter og latterliggjør NBS’s engasjement for å bevare noe av landets beste dyrkajord og at denne uten motforestillinger skal legges under asfalt. Vi vil i åra foran oss bruke millioner – milliarder for å bekjempe klimakrisen - der Norges andel av utslipp av klimagasser står for 0,2 promille.

Det er på denne strekningen striden nå står knyttet til gang- og sykkelveg. Foto: Jan Erik Sundøy

Samtidig aksepterer vi store omdisponeringer av verdifull matjord, vi importerer bortimot 50 prosent av maten vår og bortimot 1 milliard av verdens befolkning sulter. Denne galskapen kan selvsagt ikke fortsette i framtida.

På veien Haraldreina – Evja foreligger gode og bedre alternativer til gang- og sykkelvei. Det er et tankekors at utbyggerne har og kan benytte sterke pressmidler for å få igjennom viljen sin: Godtar ikke kommunestyret en trase langs E14, vil prosjektet bli skjøvet ut i tid. En slik meningsløs mulighet til press kan en selvsagt gjøre noe med – hvis politikerne vil.

Jeg setter oppriktig pris på Kåre Børseths engasjement. Hans meninger kan jeg ha motforestillinger mot. Dette kan vi begge leve med. Seniorgruppen over 60 har nå passert 1 million. Det er en demokratisk utfordring at denne gruppen nesten er fraværende i debatter og folkevalgte organer når viktige lokale og nasjonale føringer legges for utvikling av samfunnet vårt.