I de siste ukene har det vært rørende å se alle artikler og leserinnlegg som har tatt til motmæle mot den foreslåtte avviklingen av musikk og dans (MD) og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) ved Ole Vig. Både tidligere og nåværende elever, lærere, næringsliv og politikere har sagt tydelig fra. Vi ønsker at ungdom i Stjørdal fremdeles skal kunne benytte disse tilbudene.

Utdanningsforbundet Stjørdal er uenig i forslagene om å legge ned tilbudene innen estetiske fag av flere grunner:

  • Færre studietilbud ved skolen vil gi færre valgmuligheter for elevene. Stjørdalsregionen er et område i vekst og et bredt tilbud i videregående opplæring er viktig for å fremme bosetting og sysselsetting i regionen. Nedleggelse av MD og FBIE ved Ole Vig betyr at nesten alt av tilbud innen estetiske fag i regionen forsvinner.

  • Det er i dag mange elever ved MD og FBIE som lykkes med å gjennomføre videregående opplæring fordi de får drive med praktiske og kreative fag i skoletiden. Økt kapasitet på studiespesialiserende (ST) vil ikke nødvendigvis fange opp elever som ønsker å gå MD eller FBIE. Vi mener at faren for frafall fra videregående skole vil øke dersom disse elevgruppene mister muligheten til å kombinere teoretisk utdanning med kreative fag.

  • Nedleggelse av MD og FBIE vil føre til tap av arbeidsplasser for programfaglærere i musikk, dans og estetiske fag ved Ole Vig. Hva vil skje når disse lærerne mister store deler av sitt inntektsgrunnlag? Dette vil også ramme kulturskolen i Stjørdal kommune, fordi flere lærere er ansatt begge steder. Vi frykter at kommunen vil tømmes for kulturskolelærere, noe som vil gå ut over barn og unges fritidstilbud, og også kommunens kulturliv generelt. Ringvirkningene vil merkes over hele kommunen.

Utdanningsforbundet Stjørdal er kritiske til at høringsbrevet kun kommer med forslag basert på økonomiske innsparinger, uten å se på videre konsekvenser for rekruttering av elever, fullføring av videregående opplæring, lokalt kulturliv og arbeidsliv. Å utrede slike konsekvenser er et omfattende arbeid som må gjøres før fylkestinget gjør vedtak om drastiske endringer i tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i fylket.

Marit Bentzen

Kontaktperson VGO Utdanningsforbundet Stjørdal

Anja Ristad

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Stjørdal