I Bladet torsdag 17. august kunne vi lese at kommunedirektør Amundsen er sterkt bekymret over den økonomiske situasjonen i Malvik kommune. Han viste til et negativt driftsresultat for 2023 på cirka 11 millioner, og Formannskapet ble advart om et økende overforbruk i de kommunale tjenestene.

Overforbruket betyr at det blir mindre penger på sparekonto til å finansiere fremtidige investeringer. Kommunedirektøren vil derfor sette på bremsen, og varsler formannskapet om at det umiddelbart innføres innkjøpsstopp og ansettelsesstopp. Det betyr mindre penger til kommunale tjenester, som drift av barnehager, skoler og helse- og velferdstjenester.

Så forklarer kommunedirektøren hvorfor vi har havnet i uføra: Overforbruket skyldes «økt press» i Helse og velferd-sektoren, og innenfor Oppvekst og kultur. Han spesifiserer at det blant annet er barnevernets plassering av barn i statlige institusjoner, kjøp av barnehageplasser i andre kommuner og økt antall barn med særskilte behov som har ført til dette merforbruket. Og flyktningene selvsagt (og sikkert barna deres). Rødt setter kaffen i halsen. Hva er det han sier? Er det barnas skyld at kommunen går 11 millioner i underskudd?

I tillegg nevnes mangel på helsepersonell som årsak til den negative økonomiske utviklingen. I første tertialrapport finner vi også følgende: «Sykefraværet er fremdeles høyt, og er en forklaring til at det er utfordrende å holde budsjettrammen på rammeområdene».

Derfor fremstår løsningene han presenterer, mildt sagt paradoksale for oss i Rødt: Ansettelsesstopp, innkjøpsstopp og kontroll med vikarbruken i kommunen. Han vil begrense bruk av overtid, samt holde ubesatte stillinger ledig lenger. Det blir full stopp på reise- og kursvirksomhet, bruk av overtid skal ned på et minimum, og når det benyttes overtid skal det være godkjent på forhånd. Wow, det høres ut som en kjempebra jobbannonse, helsepersonell vil strømme til!

Rødt synes det fremstår nærmest absurd å fremstille kommunen som en bedrift, og synes kommunen burde tenke seg om før innbyggere beskrives som røde tall. Det er krenkende for innbyggerne, og uverdig av kommunen. Malvik kommune har i dag et disposisjonsfond på nær 100 millioner kroner, noe som tyder på at kommunen har vært flink til å spare når det har vært rom for det. I underskuddet på 11 millioner som nå legges frem, er det medregnet nesten seks og en halv million til disposisjonsfondet. Kommunen har altså valgt å spare 6.4 millioner, og argumenterer likevel for at vi må kutte i kommunale tjenester. Men hva skal vi med penger i banken hvis kommunen ikke kan tilby innbyggerne grunnleggende tjenester? Hva skal vi med millioner i bakhånda hvis det finnes innbyggere som ikke har mat på bordet?  Kommunen er til for kommunens innbyggere, det er kommunens eksistensgrunnlag. For Rødt er det et premiss for politikken at hovedoppgaven til kommunen er å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Overskudd og penger på bok bør brukes til å styrke tjenestetilbudet, samt å investere i ansatte og brukere.

Dette blir som å pisse i buksa for å holde seg varm.

Mer bærekraftige omstillinger som økt grunnbemanning, seks-timers arbeidsdag og kommunal vikarpool for å redusere sykefraværet og beholde kommunalt ansatte lengre i jobb, er mer fornuftig. Gode livsvilkår fra starten av gir trygge barn som blir friske voksne.

Å investere i innbyggerne er å investere i framtida!

Rødt Malvik