I disse dager så starter de fleste barn på skolen. Noen etter sommerferie, andre for aller første gang. De fleste gleder seg, noen gruer seg. Slik den økonomiske situasjonen er i dag, så er det også mange foreldre som gruer seg og kjenner på en vond klump i magen. Vi lever i en dyrtid, og skoleutstyr, kommersielle aktivitetstilbud, barnebursdager og SFO utgjør en stor utgift for mange barnefamilier.

Ifølge SSB lever over 200 barn i Malvik kommune i familier med vedvarende lavinntekt. Det er uakseptabelt. Malvik må være en kommune som ivaretar alle, og det viktigste vi har er ungene våre. Å investere i barna er å investere i framtida!

Barn tilbringer utallige timer og år på skolen, og det er kommunens ansvar å skape en meningsfull skolehverdag, med et læringsmiljø som stimulerer selvtilliten og lærelysten hos hver enkelt, slik at de blir i stand til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Skolen skal være en arena for mange ulike læringsformer, og elevene skal lære å bruke ulike verktøy og arbeidsmåter.

Rødt vil ha en leksefri skole, fordi skole passer best på skolen. Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler barn og ungdoms fritid, som de kan bruke på fotballbanen, i svømmehallen, på tur i skogen, biblioteket eller på bandrommet. Lekser har dessuten liten læringseffekt. Leksefri skole vil bidra med å utjevne sosiale forskjeller, siden foreldrenes overskudd får mindre å si for hvor mye barn lærer.

Rødt vil ha et næringsrikt måltid per dag i alle skoler, og at frukt og grønt skal gjeninnføres. Gratis skolemat sikrer alle barn viktig påfyll i løpet av dagen, og sørger også for at vi gir barn like forutsetninger.

Rødt vil reversere seksårsreformen og arbeide for at førsteklasse skal være en førskoleklasse hvor læringen primært skal foregå gjennom lek, fysisk utfoldelse og utforsking.

Aktivitet og lek er ikke en motsetning til læring – det er en forutsetning for læring. De første trinnene på skolen må være bedre tilpasset barnas behov for aktivitet og bevegelse.

Økt bruk av nasjonale prøver og standardiserte tester for å måle kvaliteten på både elever og skoler har ført til teoretisering og en undervisning retta inn mot prøveresultater, ikke læring. Rødt ønsker at skolen bruker mer tid på læring heller enn på testing, og at lærerne står friere til hvordan de vil gå fram for å kartlegge elevenes kunnskap.

Rødt vil at skolefritidsordning (SFO) skal være et gratis fritidstilbud, ikke en forlengelse av skoledagen. Rødt jobber for at SFO skal være gratis til og med fjerde klasse, med god pedagogisk og barnefaglig bemanning. Det skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro.

Rødt vil ha en religions- og livssynsnøytral skole som ivaretar alles språk. Barn må få mulighet til å lære på sitt eget språk enten det er tegnspråk, punktskrift, nynorsk, samisk eller kvensk.

Rødt jobber for et reelt elevdemokrati, der elevene sikres innflytelse over skolehverdagen.

Hvis vi i fremtiden også skal fylle arbeidssko, rekruttere varme hender til helse og omsorg, fylle skolene med dyktige og rause ansatte også, så må vi satse på ungene våre.

Det er de som er fremtiden.

Rødt Malvik