I Stjørdal har vi gode barnehager og skoler, der barn og unge blir møtt på en god måte og det skapes arenaer for mestring, utvikling og læring. Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. Målet er at alle elever skal trives i skole, SFO og barnehage, og at kommunen vår skal være en god plass å vokse opp i.

Senterpartiet vil opprettholde dagens skolestruktur og barnehagetilbud i alle skolekretser. Da kan foreldrene selv, ved å velge bosted, bestemme om barna skal gå på en stor eller liten skole, en skole nær naturen eller en skole i sentrum.

Enkelte steder i kommunen vår, som i Lånke og i sentrum, bør barnehagekapasiteten økes og dette er noe vi vil arbeide for å få på plass. Vi ønsker også å se på muligheten for løpende barnehageopptak, som gir økt fleksibilitet og et enklere liv for barnefamilier.

Alle elever skal ha rett til tilpasset undervisning ut fra egne forutsetninger. Det finnes mange forskjellige tiltak som kan være med på å tilpasse undervisningen for den enkelte og her kan tiltak som f.eks. «Inn På Tunet» med ukentlige gårdsbesøk være et godt eksempel på alternativ læring som gir mestring for noen av våre elever. I tillegg ønsker vi at det satses på en praktisk tilnærming til realfag med bruk av teknologi der det er hensiktsmessig. Dette vil også gi mer variert og kanskje spennende læring for den enkelte elev. Vi er veldig positive til å la skolene delta i nasjonale forsøk på å utvikle nye former for tilrettelegging for at alle skal få et enda bedre utbytte av undervisningen og utvikling av et bedre skolemiljø.

I de senere årene har vi sett at psykisk uhelse blant barn og unge er økende og at presset på de kommunale tjenestene som yter hjelp er stort. Behovet virker å være større enn det tjenestene er dimensjonert for og vi i Senterpartiet vil derfor arbeide for å styrke helsesykepleiertjenesten og psykologtjenesten for barn og unge i kommunen. Alle barn og ungdom opp til 25 år skal sikres god tilgang til helsesykepleier på sin skole og i sitt nærmiljø. Det er også viktig at vi har gode lavterskel-tilbud som ivaretar barn og unge under 16 år. Samtidig må alle vi andre også være med å gi omsorg, bry oss og være tilstede for barn og unge som trenger det.

Vi i Senterpartiet i Stjørdal har store ambisjoner for utviklingen av kommunen vår i årene fremover. Barn og unges oppvekstvilkår står høyt oppe på listen over saker vi ønsker å prioritere. Vi vil at Stjørdal kommune skal være en god kommune å vokse opp i. Det sikrer vi med god og solid styring over tid.

For fortsatt stabile og trygge tjenester, stem Senterpartiet. Godt valg!

Roar Brekken

Stjørdal Senterparti