De siste årene har nedgangen av søkere til barnehagelærerutdanning vært dramatisk. Nedgangen kan blant annet sees i sammenheng med en kritisk bemanningssituasjon i barnehagene. I Stjørdal har den utfordrende bemanningssituasjonen ført til at barnehager har vært nødt til å stenge avdelinger og sende barna hjem. Det har rett og slett ikke vært nok ansatte på jobb.

Over tid har mangel på ansatte, høyt sykefravær og vanskeligheter med å få tak i vikarer, ført til sviktende rekruttering og at ansatte ikke orker å stå i jobben. Undersøkelser viser at nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben. Mange av barnehagelærerne er tydelige på at det er bedre bemanning som må til for at de skal stå lenger i jobben. Også foreldre er i økende grad bekymret over bemanningen i barnehagene, hele 21 prosent av de som besvarte Foreldreundersøkelsen i 2023 rapporterte at de ikke er fornøyde med bemanningstettheten i barnehagene. Utdanningsdirektoratet peker på at det høye tallet kan skyldes at færre barnehager nasjonalt oppfyller pedagognormen, og at det har vært en økning i antall barn per barnehagelærer fra 2022 til 2023.

Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, mener en offensiv satsing på flere barnehagelærere og økt grunnbemanning i seg selv vil virke rekrutterende, og at en slik satsing vil bøte på flukten fra yrket. Det må jobbes i alle ledd med rekrutteringen; nasjonalt, sentralt og kommunalt. Rekrutteringa avhenger også av lønn- og arbeidsvilkår.

Vi kan ikke vente på tiltak fra regjeringen. Det må gode grep til lokalt for å beholde de barnehagelærerne vi har, og for å rekruttere nye barnehagelærere som framover skal ivareta Stjørdal kommunes barn.

UDF Stjørdal oppfordrer våre lokalpolitikere til å sørge for gode rammer og arbeidsvilkår i våre barnehager, for å gjøre det mer attraktivt å være barnehagelærer i Stjørdal kommune.

Anja Elisabeth Ristad

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Stjørdal