Viser til epost av 1. mars 2024, der FAU ved Sandfjæra barnehage kommer med innspill vedrørende blant annet barnehagekapasitet i Malvik kommune, tomtevalg og kostnader knyttet til midlertidige lokaler for Sandfjæra barnehage og misnøye med informasjonsflyt i samme sak.

Først vil jeg takke foreldreutvalget i Sandfjæra barnehage for engasjementet og for konstruktive innspill i det som for Malvik kommune er en meget krevende og høyst beklagelig sak.

Jeg vil forsøke å svare på de spørsmål og uklarheter jeg oppfatter i henvendelsen, og står selvsagt til rådighet for å utdype ytterligere dersom jeg har oversett noe.

Når det gjelder prognosene framover, og det umiddelbare behovet for barnehageplasser i Malvik og Hommelvik, er det riktig at 45 barn mister barnehageplassen sin når eierne av Korntrøberget barnehage velger å avvikle driften. Det er også sånn at 9 av disse barna er skolestartere fra høsten.

Det betyr at Malvik kommune må finne alternativ barnehageplass til 36 barn. Dersom foresatte til disse barna søkte plass i forbindelse med hovedopptaket 1. mars, vil samtlige av disse 35 barna få prioritet ved tildeling av ny barnehageplass. Detaljene om hvilken barnehage de enkelte vil få tilbud om overflytting til, vil være klare når hovedopptaket er klart rundt påsketider.

Sandfjæra barnehage. Foto: Anders Fossum

Det er også korrekt at prognosene for barnetall viser fremtidig behov for flere barnehageplasser, også i Hommelvik-området. Men i første omgang viser prognosene at barnetallet først vil gå noe ned framover mot 2030, og deretter øke igjen etter 2030.

FAU reagerer også på kostnadene som er forbundet med å sette i stand midlertidige lokaler for barnehagen, mens grunnmassene i og under Sandfjæra barnehage skilles ut. Det stilles spørsmål ved om ikke pengene heller burde brukes på en permanent løsning for barnehage i Hommelvik. Jeg forstår reaksjonen godt. Men faktum er at kommunen er nødt til å investere betydelige beløp, både i paviljong og istandsetting av den gamle barnehagen, for å midlertidig løse den situasjonen som er oppstått ved Sandfjæra.

Tidsaspektet gjør at det ikke er noe alternativ å velge bort investeringene i den midlertidige løsninger til fordel for en permanent løsning, det siste vil kreve langt mer tid enn vi har til rådighet her. Investeringene i midlertidig løsning er nødvendige for å få lokalene og uteområdet godkjent etter regelverket til miljørettet helsevern og barnehageloven. Selv om det er aldri så mye midlertidige lokaler, har alle barn i en barnehage krav på godkjente lokaler. I tillegg skal også ansatte ha godkjente lokaler å jobbe i. Som ansvarlig arbeidsgiver og eier/driver av barnehagen verken kan eller vil kommunedirektøren gå på akkord med lover og regler på dette punktet. Når det er sagt så understreker kommunedirektøren at det over hele linja er valgt kostnadseffektive løsninger for å få på plass det midlertidige tilbudet.

Det er beklagelig at plasseringen av paviljongen på grusbanen mellom Øya og Hommelvik skole skaper utfordringer for akebakken opp mot det gamle lensmannskontoret hvor legekontoret nå holder til. Dessverre er dette en praktisk konsekvens av at paviljongen plasseres midlertidig her, men kommunedirektøren håper at den midlertidige plasseringen blir så kortvarig som mulig, og at akebakken kan tas i bruk igjen som vanlig så snart som mulig.

Når det gjelder utfordringer knyttet til adkomst og parkering, samt bruk av tomta til barnehageformål, er det viktig å understreke at Malvik kommune har avklart bruken av tomta med Statskog som er eier av området. I forbindelse med etableringen av paviljongen vil kommunen jobbe med å finne gode løsninger på de trafikale utfordringene. Dette tas på største alvor, og det vil bli etablert en trafikksikker løsning som ivaretar både skolen og barnehagen.

Av: Kommunedirektør Stig Roald Amundsen