Malvik Venstre ønsker en rask trinnvis utbygging av Saksvik skole. Venstre vil også ha raskere løsning for flerbrukshall i Hommelvik.

Det er også på tide å gjennomføre vedtaket om markahytte. Malvik Venstre innser at det ikke er aktuelt med nytt svømmeanlegg i denne perioden, selv om det er stort behov for et nytt anlegg.

Vi ønsker fortsatt at det nye framtidige anlegget bygges på Midtsand, gjerne i samarbeid med private interesser. Vi ser også at det er behov for nye bygg for kommunens administrasjon, men også det på utsettes til de prosjektene det er stort flertall for blir gjennomført.

Helse og velferd

På driftssiden vil Venstre fortsatt prioritere helse og velferd. Det er økende behov for hjelp. Det skyldes ikke bare «eldrebølgen», men økt etterspørsel etter helsetjenester for ungdom og unge voksne. Vi mener det må legges inn krefter for å finne grunnen til økt utenforskap. Venstre er overbevist at vi må stimulere tiltak som styrker muligheten for hjelp til selvhjelp.

Det er nødvendig med sterkere innsats for spesielt ressurskrevende brukere, og kommunen må bruker ekstra ressurser for å sikre nødvendig fagfolk innen helsesektoren. Venstre vil ha ekstra ressurser innen rus og psykiatri, styrking av barne- og familietjenesten og skolehelsetjenesten. Til sammen foreslår vi fem millioner ekstra til dette. Vi fortsetter støtten til dugnadsfond.

Saksvik skole

Innen investeringer er det viktigste for Malvik Venstre at det blir raskt byggestart ved Saksvik skole og at nødvendige bygg sluttføres i løpet av fireårsperioden. Kommunedirektøren forskyver hvert år utbyggingen. Venstre fører opp en million kroner til planlegging i 2024. Venstre vil ha byggestart i 2025 og foreslår 40 millioner kroner i 2025 og 2026.

Venstre mener at Saksvik kan bygges ut trinnvis, og at hovedbygget på skolen fortsatt er av god kvalitet. Vi vil fortsatt etterspørre utredning om en slik gradvis løsning. Venstre mener salen slik den er i dag ikke tilfredsstiller rimelige krav, og skolen mangler også spesialrom. Det viktigste er å få på plass ny sal og rom for kunst og håndverk. Venstre mener at det i løpet av 2024 må utarbeides og legges fram en plan for hele skoleområdet på Saksvik.

Hytte i marka

Venstre vil også ha større fart på planleggingen og byggingen av ny hytte i marka, tilpasset alle brukere. Partiet mener dette er en av de beste tiltakene for å bedre folkehelsen for folk flest- uavhengig av funksjonsevne. Venstre foreslår å framskynde investeringen, og setter i sitt forslag av en halv million i 2024 og 4,5 millioner kroner året etter. Venstre vil ha byggestart for den nye markahytta i 2025. Venstre vil fremme forslag om at kommunen tar kontakt med ulike interesser, fond og andre kilder for å bidra til finansiering av prosjektet.

En annen av fanesakene for Venstre er fortsatt arbeid med turstier og skilting. Her vil Venstre sette av 500.000 kroner på neste års budsjett.

Svømmehall på Midtsand

Det er i dag svømmehall både på Vikhammer og i Hommelvik. Ingen av anleggene tilfredsstiller kravene for tidsmessige anlegg. Venstre vil sette av planleggingsmidler i 2027, Malvik Venstre ønsker å bygge en felles svømmehall for kommunen på Midtsand. Det er naturlig å legge et slikt anlegg til et friluftsområde der det er plass, og der det er mye folk – spesielt om sommeren. Det vil bli et tilbud som trekker enda flere folk til området. Med et felles anlegg unngår vi lokaliseringskonflikt mellom Hommelvik og Ytre Malvik, og vi slipper langsiktig å bygge to svømmehaller

Inndekning

Det er ikke rom for kommunedirektørens forslag om å bruke 115  millioner kroner til del nytt kommunehus. Vi fjerner investering i Helseplattformen, der det er stor usikkerhet.

Vi vil også øke eiendomsskatten noe. Dette er en rettferdig skatt som er viktig for å finansiere de investeringene som vi ønsker og som er nødvendig. Vi øker den med 5 millioner kroner fra anslagene på 39 millioner kroner hvert år i perioden, noe som gir en økning på 20 millioner kroner i perioden.

Vi har også større forventninger både til utbytte og ordinære skatteinntekter. Vi tror anslagene for utbytter kan økes med 1,5 millioner hvert år i perioden – noe som gir ekstra inntekter på seks (6) millioner kroner. Inntekts- og formuesskatt øker med fem millioner kroner hvert år, noe som i perioden gir ekstra inntekter på 20 millioner kroner.