Kontrollutvalget skal ta vare på fellesskapets verdier. Derfor er det viktig å få innspill fra innbyggerne i kommunen. Kontrollutvalget kan ta om store og små saker, men det er også mye vi ikke kan gjøre noe med.

Kontrollutvalget skal passe på at Malvik kommune ivaretar de oppgavene de er pålagt gjennom statlige lover og regler og vedtak i kommunestyret. Kontrollutvalget skal passe på at administrasjonen gir det best mulige tilbudet til innbyggerne. Vi skal kontrollere at alle behandles likt og at det tas vare på rettssikkerheten. Vi skal også passe på at det er en effektiv bruk av ressursene kommunen har, også sett ut fra brukernes behov.

Utvalget skal også sørge for at innbyggerne, og øvrige interessenter, har tillit til kommunen. ‘Malvik kommune skal levere tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak. Vårt oppdrag er å sikre god kvalitet i kommunens tjenester, sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse. Utvalget skal også ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen, og sikre at politiske vedtak følges opp. Det er viktig at utvalget tar opp saker etter en vurdering av risiko og vesentlighet i sakene.

Kontrollutvalget skal passe på at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Det skal være kontroll med den økonomiske forvaltningen. Vi har forvaltningsrevisjonen både i kommunen og i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Kommunestyret kan be utvalget sette i verk kontrolloppgaver på sine vegne. Kontrollutvalget kan be om all nødvendig informasjon fra kommunedirektøren.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, uavhengig av kommunens administrasjon. Utvalget har ingen beslutningsmyndighet, men har innstillingsrett i kommunestyret. Konsek er utvalgets administrasjon, som også utfører mye av det arbeidet som utvalget bestiller. Det er likevel uansett kommunestyret som bestemmer til slutt.

Kontrollutvalget kan ikke ta omkamp om politiske saker som er gjort i kommunestyret. Det er viktig å understreke at det skal vi ikke gjøre. Vi kan heller ikke følge opp henvendelser om dette fra innbyggerne.  Det kan også være fristende å ta opp ulike enkeltsaker, eller isolerte hendelser, som innbyggere klager på - men det skal vi heller ikke gjøre. Vi er ikke et klageorgan. Skal vi ta opp saker så må det gjelde flere, og være et systematisk brudd fra kommunens side. Vi kan heller ikke ta opp saker som er til behandling i ulike utvalg, klageorgan eller hos Statsforvalteren.

Selv om vi ikke er et klageorgan, ønsker vi at innbyggerne tar kontakt med oss om forhold de mener er i strid med vedtak og rettigheter. Slik innspill kan føre til en behandling i utvalget. Vi følger også med på om det kommer saker opp i mediene, som det kan være naturlig å følge opp. Vi vil alltid vurdere henvendelser vi får, og alle vil få et svar.

Medlemmer i kontrollutvalget:

  • Torgeir Anda, Venstre (leder)

  • Jan Inge Hov, Pensjonistpartiet (nestleder)

  • Bernt Ole Ravlum, Arbeiderpartiet (medlem)

  • Aslaug Rustad, Senterpartiet (medlem)

  • Ann Elisabeth Hegle, Industri- og næringspartiet (medlem)

Torgeir Anda

Leder i Kontrollutvalget