Stjørdal skal tilby skikkelig god kvalitet i skoler og barnehager, en trygg og verdig eldreomsorg og et styrket kulturtilbud. Det er kjernesaker for SV i arbeidet med revidert kommunebudsjett.

Kommunestyret skal i møtet torsdag 24. mars på nytt behandle budsjettet for 2022. Ordførerpartiene har tidligere vedtatt krav om innstramminger og budsjettoverskudd. Det har kommunedirektøren fulgt opp med en rekke kuttforslag.

SV reagerer sterkt på forslagene til kutt i viktig kommunal velferd. Kuttene rammer alt fra barnehager til bosentre og kultur. Vi mener kuttene kan bli kostbare for innbyggerne og stjørdalssamfunnet. En kommune er ikke en hvilken som helst bedrift. Poenget er å gi innbyggerne de tjenestene vi trenger, med stabile økonomiske rammer, ikke å jage etter et rigid overskuddsmål.

Det gjøres en kjempejobb av ansatte i kommunens mange tjenester dag etter dag. Samtidig vet vi at mange kjenner på at ressurser og bemanning ikke strekker til.

SV vil styrke de kommunale barnehagene. Derfor sier vi nei til forslagene om å kutte i ressursene og styreassistenter. I stedet vil vi øke bemanningen i barnehagene. Det er framtidsrettet investering både i barna og de ansatte.

Vi prioriterer også mer bemanning i skolene, både av lærere og miljøveiledere. En god skole er en helhet der flere fagpersoner bidrar, og der lærerne mer kan konsentrere seg om undervisningen. Dessuten vil vi bruke penger på nye lærebøker, som vi ser at elever, foreldre og lærere etterlyser. Det holder ikke med nettbrett alene. Videre trengs det utstyr for utendørs svømmeopplæring, og vi vil sette av midler til lokale prosjekter med elva og gårdsbruk som pedagogisk ressurs. Vi er tydelig på at utbyggingen av Halsen skole må iverksettes nå, og skolene på Haraldreina og Kvislabakken skal bestå.

Det skal være godt å bli gammel i Stjørdal. Forslaget om å redusere kantinedriften ved Lånke og Stjørdal bosenter er for oss uholdbart. Måltidene betyr mye for livskvalitet og trivsel. Det er investert mye i helsebygg de siste årene. Vi vil nå prioritere å styrke bemanningen i hjemmesykepleien, og legger inn ekstra midler. Det er mange som trenger flere hjelpende hender utenfor institusjonene.

SV har fått regjeringen med på at barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialstønad. Kommunene skal fra høsten av ikke lenger stå fritt til å inndra disse pengene. Dermed blir det også i Stjørdal slutt på det Redd Barna med rette har kalt «en uverdig praksis». Vi vil ikke vente til høsten når pålegget kommer. De familiene som virkelig sliter økonomisk, trenger pengene fra barnetrygden nå. En oversikt fra november viste at dette gjelder nærmere 380 barn i Stjørdal. Barnetrygd er et målrettet tiltak for mindre forskjeller og mot barnefattigdom. Da må den også komme de som trenger den aller mest til gode. Vi vil la alle familier i Stjørdal beholde barnetrygden fra og med april måned. I budsjettforslaget setter vi også av midler til BUA med utlån av utstyr som mange nyter godt av.

Bibliotek og kulturskole er del av grunnmuren for kulturlivet vårt, og noe av det viktigste å satse på for å sikre deltagelse og bruk av kultur. Det vil vi styrke gjennom ekstramidler i budsjettet. Verken inntekt eller adresse skal avgjøre mulighetene for kulturopplevelser. Biblioteket gir barn og unge en vei inn i lesning som er viktig for resten av livet, og kulturskolen gir så mange anledning til å utfolde seg og utvikle talentet sitt.

Ulike lag, foreninger og kulturgrupper bidrar til et bredt aktivitetstilbud i Stjørdal. Her legger vi på en økning i støtten, i forvisning om at dette er midler som skaper store opplevelser for nokså små summer.