Mange ildsjeler har kjempet i årevis for å berge Moan-området i Hommelvik fra utbygging. Denne høsten har innsatsen båret frukter, ved at velgerne har blitt hørt og ny politisk ledelse i kommunen sørger for en ny kurs i denne saken.

Med Høyre-ordfører Eugen Gravningen Sørmo i spissen ser vi en politisk ledelse som setter en stopper for utbyggingsplanene, og heller vil omregulere området og benytte denne indrefileten i strandsonen til offentlig friområde.

Saken har altså tatt en fantastisk vending for oss «Bevarere». Så kan vi håpe man etter hvert får en statlig sikring av området, og tilrettelegging som natur- og friluftsområde.

Men, dette er det ingen hast med. Kommunen bør sørge for at de ansvarlige i løpet av vinteren fjerner pukken etter vindmølle-lagringa, og så kan naturen starte å ta området tilbake. I forbindelse med omreguleringsprosess kan man etter hvert finne gode løsninger, slik at natur og friluftsområde går hånd i hånd og vi får en attraktiv park for alle aldre.

Kommunedirektøren vil i kommende møte i formannskapet, tirsdag 21. november, legge fram konsekvenser knyttet til omregulering. Slik han ser det.

I saksframlegget fremgår at de økonomiske konsekvensene er høyst usikre, men en del momenter i framlegget oppfattes klart som skremselspropaganda. Dette fortjener kritiske øyne. Er kommunedirektørens saksframlegg faglig fundert og uten politisk slagside? Nei, slett ikke.

Blant annet står overgang over jernbanen som en kostnad – til den nette sum av 65 millioner kroner! Det er vel ingen som har bedt om en overgang over til et Moan fritt for boliger? Med denne overgangen inkludert, summerer kommunedirektøren opparbeidelse av området til en kostnad opp mot 130 millioner. En slik sum er helt urealistisk!

Så kan man undres over at kommunedirektøren ellers ikke går inn på de infrastrukturkostnader som kommunen ville bidratt inn i ved en utbygging på Moan. Og for ikke å nevne at en omregulering til et friluftsområde vel vil kreve mindre personellressurser ved planavdelingen enn hva et videre arbeid med utbygging ville utgjort? Det er vel liten tvil om at det vil bli langt billigere for kommunen med et friområde enn en boligutbygging.

Kommunedirektør og kommunalsjef har utvilsomt et forbedringspotensial i sine saksframlegg for å kunne bli tatt seriøst.

Men vi applauderer den nye politiske ledelsens arbeid for å etablere et friområde på Moan – det blir en perle her i Hommelvik. En rekke partier har tatt et klart standpunkt imot utbygging av Moan for heller å etablere et friområde – vi håper nå å se at man samstemt støtter opp om posisjonens arbeid for å realisere nettopp dette.

På vegne av Bevar Moan og Stasjonsfjæra,

Silje Ohren Strand