Malvik kommune har satt i gang arbeid med områderegulering og planprogram for Nye Sveberg næringsområde. Å legge forholdene til rette for næringsutvikling i kommunen er bra. Men samtidig viser dette at det også er behov for en langsiktig strategi for å sikre areal til idrettsanlegg og områder tilrettelagt for fysisk aktivitet. Hva med et område regulert for en framtidig Sveberg idrettspark?

Sveberg er et av de mest benyttete utfarts- og aktivitetsområder i regionen, spesielt området ved Abrahallen og Stavsjøen. Dette området bør være et naturlig utgangspunkt for ytterligere tilrettelegging for idrett og friluftsliv. Området er egnet både til nærmiljøanlegg og lavterskeltilbud og til større regionale idrettsanlegg. Her er muligheter for fotball, padling, skileik og vinteraktivitet, orientering, klatring, boccia, skotthyll, ishall, svømmeanlegg og konkurranseanlegg for disksport for å nevne noe.

Hvilke anlegg som skal inn på området og når dette skal skje, er det for tidlig å si noe om. Dette krever en nærmere utredning, og her må det legges et langsiktig perspektiv til grunn i planleggingen. Men det er ingen tvil om at samlokalisering gir synergier gjennom felles energiløsninger og sambruk av lokaler og parkeringsområde. I tillegg gir mangfold i tilbudet rom for at flere får mulighet til å drive med den aktiviteten de selv ønsker i sitt lokalmiljø.

Malvik kommune er en vekstkommune. Veksten må følges opp med idrettsanlegg og areal til fysisk aktivitet. Idrettsanlegg er sosiale møteplasser for idrettsglede, mestring, vennskap og folkehelse. Vi vet også at investering i idrettsanlegg er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er ingen tvil om at Sveberg er et attraktivt område både for videre boligbygging og mer næringsutvikling. Men videre utvikling må ikke skje uten at kommunen sikrer tilstrekkelig område til idrett og friluftsliv i umiddelbar nærhet av Abrahallen og Stavsjøen.

Ole Gunnar Kjøsnes

Leder Malvik idrettsråd