Vi ser i Bladets nettutgave tirsdag 3. oktober at ordfører Eli Arnstad (Sp) har sagt nei til utendørsteateret Yggdrasils forestillinger i Storvika.

Begrunnelsen for avslaget er uenighet om bruken av området. Ordføreren ikke vil utsette «naturmangfoldsområdet Storvika» for belastningen skuespillerne vil påføre dette, dvs. mosen og floraen på bergflatene.

Hva? Mener ordføreren at «Naturen må komme først»? Eller ønsker nå ordføreren at kommunen skal ta sin egen målsetning på alvor. For Stjørdal kommune ønsker jo å være …en foregangskommune innen klima og miljøtiltak, slik det er vedtatt i kommunens samfunnsdel.

Vi er lei oss for at forestillingen blir utsatt. Men dette gleder oss i Frigårdens Venner (FB-gruppe for bevaring av Frigården som Natur- og Friluftsområde) enormt. For hvis mosen og floraen på bergene i Storvika utsettes for slitasje og blir forringet pga. utendørsteateret, så må de massive utbyggingsplanene på Frigården straks stanses. Her er det ikke bare snakk om slitasje på naturmangfoldet. Her er det planer om fullstendig fjerning av naturmangfoldet.

Hvis naturmangfoldet, mose og flora, i Storvika er verd å verne om bør vel også naturmangfoldet på Frigården være verd å ta vare på. Vi nevner:

* 2800 dekar skog- og naturområde (området foreslått til industri og deponi)

* 7000 år gamle lavlandsmyrer (rikmyr)

* Myrer som leveområder for planter, dyr og innsekter, samt myrer som vannregulatorer og store Co2 fangere.

* Leve- og hekkeområder for rødlistede og truede arter som storspove, rødstilk,  hubro, storsalamander

* Et stort og variert område for ulike rekreasjons- og friluftsinteresser

Vi bare spør?

Med vennlig hilsen

Birgitta Geving Hansen

Frigårdens Venner