Frigården i Lånke er inngangen til et flott skog- og myrområde som strekker seg fra Gevingåsen i nord til Leksdal statsallmenning og Mostadmarka i sør (Malvik). Området har også flere vann og tjern. Det er en variert flora og fauna, med sjeldne naturtyper og et rikt fugleliv.

Deler av de nærliggende områdene er tatt i bruk til næring, glattkjøringsbane, motorsport, messeområde og skytebane. Det er nå avgjørende å bevare Frigården ved å stanse videre utbygginger, slik at det som i dag er et nydelig naturområde ikke blir et industriområde.

Etter sommerferien, i august, skal Stjørdal kommunestyre ta stilling til planen for Hell Arena, som totalt omfatter 940 dekar. Ideen bak Hell Arena startet som en bane for motorsport, men har dreid seg i retning testanlegg for kjøretøy, kalt Smart Mobility Norway. Realiseringen og finansieringen av dette anlegget er imidlertid mer enn uklar. En utbygging av baneanlegget alene berører rundt 300 dekar myr, som igjen vil ha drenerende og ødeleggende effekt på myrområdene som ligger omkring.

Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag skriver i en uttalelse til planen: «På grunn av inngrep i form av byggeområder og vegtrase som vil utradere sterkt trua naturtype - EN (rikere myrflate i låglandet) - Stormyra og Raudsandmyra, truet planteart - VU (brunskjene) samt sannsynlige hekkeområder til truet fugleart - VU (storspove) fremmer Klima- og miljøavdelingen innsigelse til planen.»

I begrunnelsen pekes det på at så mye som en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte, og at en rekke plante- og dyrearter har myra som sitt eneste levested. Myrene tar opp mye vann som hindrer flomtopper. Dessuten er myr et betydelig karbonlager, som er viktig for å unngå eskalerende klimaendringer.

Denne innsigelsen velger imidlertid statsforvalter Frank Jenssen å sette til side, og skriver at «de samfunnsmessige interessene knyttet til Hell Arena i denne saken er større og av mer avgjørende betydning enn hensynet til de nasjonale interessene som naturmangoldverdiene i området representerer». Noen nærmere begrunnelse for hva som er de «samfunnmessige interessene» gir statsforvalteren ikke.

Det er oppsiktsvekkende at Frank Jenssen, som er tidligere stortingspolitiker for Høyre, setter til side en innsigelse fra sin egen fagavdeling mot utbyggingsplanene. Store og rike myrområder står på spill. Diffuse næringsinteresser kan ikke settes foran dokumenterte verdier for naturmangfoldet. Jenssen må legge fra seg Høyre-politikken, og la Klima- og miljøavdelingen gjøre jobben sin.

Frigården er et mye brukt område for friluftsliv, med gode naturopplevelser gjennom hele året. Lånke IL vedtok på sitt årsmøte i mars nei til Hell Arena, fordi idrettslaget vil bevare Frigården som natur- og friluftsområde. Kampanjegruppen Frigårdens venner har på kort tid mobilisert stor støtte mot utbyggingsplanene. Er ikke friluftsliv og idrettsaktiviteter i våre nærområder en tungtveiende samfunnsinteresse?

Alvoret i klima- og naturmangfoldkrisene viser seg med stadig større tydelighet. Ved å ta vare på myrene på Frigården, bidrar vi i den store dugnaden som trengs for å redusere klimautslipp og bevare naturmangfold. Vi snakker her om myr med dybder ned til 6 meter. Det tar ett år for en myr å vokse én millimeter. Altså én meter på 1000 år. Snakk om naturhistorisk sus! Det skal vi være stolte av og ta vare på.

Morten Harper

Kommunestyrerepresentant og førstekandidat for Stjørdal SV