Vi er heldige og har mye fin natur her i Stjørdal og nærområdene. Den skal vi glede oss over – og behandle med respekt, slik at de som kommer etter oss også får oppleve naturgledene.

Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi mister naturen rundt oss bit for bit. Et hyttefelt, en motorvei og et nytt massedeponi om gangen. De naturområdene som er så utrolig viktige for dyrelivet og oss selv, er på vei til å gå tapt.

De siste femti årene har verdens dyrebestander stupt med 69 prosent. Mer enn én million arter står i fare for å dø ut i løpet av ti år. Flere tusen arter har havnet på rødlista, som betyr at det er en risiko for at de kan utryddes fra Norge. Mange naturtyper er i fare, og med det leveområdene til planter og dyr. Balansen i naturen ødelegges.

Biene og blomstene kjenner vi óg til: ifølge FNs naturpanel risikerer vi å miste tre fjerdedeler av matvarene våre dersom vi ikke tar vare på pollinerende insekter. SV arbeider for at Stjørdal skal bedre forholdene for de pollinerende insektene, blant annet med en mer begrenset og tilpasset kantslått langs veiene.

FNs naturavtale, som ble signert i desember i fjor, forplikter oss til å stanse naturtapet innen 2030 og starte arbeidet med å restaurere ødelagt natur. Verden har anerkjent at naturkrisa er akutt, og at det kreves store tiltak for å snu utviklingen. Arbeidet med å følge opp naturavtalen med mer vern og restaurering av ødelagt natur må settes i gang.

Alle naturinngrep skjer lokalt i en kommune. Det er kommunen som regulerer arealer til nye boliger, næringsområder og hyttefelt. Stjørdal har et ansvar for å ta vare på naturen, og vi må bidra til å snu utviklingen gjennom god lokal forvaltning av skogene, myrområdene, strandsonen, elvene og matjorda vår.

Stjørdal SV vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur. For Stjørdal SV er det særlig viktig å ta vare på Stjørdalselva, blant annet ved å restaurere det gamle elveleiet ved Langøra og Halsøen. Vi vil også bevare Saltøya i Langstein og Frigården i Lånke som natur- og friluftsområde.

Arealregnskap og arealbudsjett kan være gode redskap for å begrense nedbygging. Vi må sikre at det finnes god og systematisert kunnskap om sårbar og verdifull natur i kommunen vår, og at denne kunnskapen tas hensyn til når kommunen planlegger arealbruken.

Stjørdal har en naturmangfoldplan med mange gode mål. Denne planen må følges opp i praksis! Naturhensyn og jordvern må styrkes i kommunens nye arealplan, som skal vedtas til høsten.

Vi har en naturkrise, og det haster å snu utviklingen der arter forsvinner og naturområder avspises. Her må Stjørdal gjøre en større innsats, og vise at vi kan ta vare på naturen vår. Det har noe å si hva du stemmer. La høstens valg bli naturens valg.

Morten Harper og Siv Grethe Aarnes

Stjørdal SV