Geir Falck Anderssen forsvarer prosessen rundt Øvre Arnstadåsen med at en arealplan skal være «forutsigbar». Da må han oppklare hva han mener med dette begrepet. Mye av innvendingene mot planen skyldes nettopp uforutsigbarhet og endringer underveis. Rekkefølgekrav er et viktig verktøy for å oppnå forutsigbarhet i arealforvaltning. Ny veiforbindelse har vært en klar forutsetning for videre utbygging av Arnstadåsen. Da Øvre Arnstadåsen kom inn i kommuneplanens arealdel i 2014, vedtok kommunestyret et slikt rekkefølgekrav: Før utbygging kan skje skal det være «opparbeidet samlevei Mæresmovegen og opprustet Åsvegen med separat gang- og sykkelvei».

Kommunen reviderte bestemmelsene til kommuneplanen i 2017, men lot rekkefølgekravet stå uendret. I 2019 fastsatte kommunestyret planprogrammet for Øvre Arnstadåsen, som presiserte at eventuell økning av trafikk i Mæresmovegen «forutsetter at den nedre delen av vegen blir utbedret betraktelig, da denne er for smal og uoversiktlig til å ta imot mer trafikk enn i dag.»

I tillegg la kommunestyret inn en særlig bestilling om å utrede veiforbindelse østover, for å sikre at rekkefølgekravet kunne oppfylles. Planprogram er også et sentralt virkemiddel for at prosessen skal være forutsigbar og oversiktlig. Få uker etter at planprogrammet var vedtatt, behandlet imidlertid Komite plan et forslag fra utbygger om å begrense planarbeidet - og dermed avvike fra planprogrammet. Denne type vedtak mangler forankring i loven, og bryter med målet om forutsigbarhet.

Da planforslaget var ferdig, kom det flere overraskelser: Antallet planlagte boliger var nesten doblet (fra 50-60 til 78-118) sammenlignet med kommuneplan, planprogram og øvrig saksbehandling. Når planprogrammet viser at skolens kapasitet blir sprengt allerede i 2028 med inntil 60 boliger, er det uforutsigbart å vedta planen uten en oppdatert beregning. Behov for adkomst og vurderinger av sikkerhet, støy og andre ulemper ved trafikk vil åpenbart være annerledes for 50-60 enheter og for mer enn 100. Gjennom kommuneplanen har politikerne skapt forutsigbarhet på Arnstadåsen: Først ny vei, så nye byggefelt. Prosessen rundt Øvre Arnstadåsen har derimot vært uforutsigbar og uoversiktlig, og resultatet er i konflikt med forutsetningene kommunestyret selv har fastsatt.