Det kom ikke av seg selv at Norge ble et av verdens beste land å bo i for oss alle sammen. 1. mai representerer kampen for arbeidernes rettigheter, fordeling og trygg velferd for alle. Nå trengs kampdagen 1. mai igjen mer enn på lenge, med angrepene på vår felles velferd både i skole og i omsorg.

Nylig skrev avisene i Stjørdal om dramatiske kutt i skolene i Stjørdal, som et resultat av det budsjettet Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og INP vedtok. Det er høyst nødvendig at skolene tilføres mer midler for å oppfylle selv lærernormen som et minimum. Fellesskolen er en av bærebjelkene i velferdssamfunnet vårt. Alle har rett og krav på tilpasset undervisning for å utvikle sine ferdigheter. Til det beste for seg selv og samfunnet.

De kuttene som nå truer skolene i Stjørdal er ikke bare i strid med en forskriftsfestet lærernorm, men brudd på det tankegodset som vi har bygd vår felles velferd på.

Omsorgstjenester og tilbud for eldre og mennesker med funksjonsnesettelser kuttes også dramatisk. Samtidig som alle sier seg enig i at det er et mål at flest mulig skal klare seg hjemme i hverdagen, har budsjettflertallet kuttet vekk hverdagsmestringsteamet som nettopp var en krumtapp for å legge til rette for dette. Mer og mer av ansvaret dyttes over på den enkelte selv og pårørende.

Det er på tide å gjenreise solidariteten: yt etter evne, få etter behov. I årets 1. mai-tog har Stjørdal SV den klare parolen: Stopp kuttene i velferd!

Stjørdal skal være en attraktiv by for alle aldersgrupper. SV vil ta grep for at flere barnefamilier skal velge Stjørdal som bosted. Eldre i Stjørdal skal være trygge på at de vil få de velferdstjenestene de har behov for når de trenger det, og at de skal kunne leve aktive liv i eget hjem så lenge som mulig. Det er viktig at Stjørdal kommune klarer å rekruttere, beholde og kvalifisere nok ansatte til omsorgstjenestene for å kunne møte behovene innbyggerne har.

Trygghet handler også om forebygging og inkludering. Det er viktig å sikre utsatte grupper møteplasser med aktiviteter, fritidstilbud og arbeidsrettede tilbud. Dette gjelder tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser, innbyggere med rus og psykiske helseutfordringer og eldre med demensdiagnoser. Aktivitet skal tilbys innbyggerne, og dette skal anerkjennes som en viktig del av det å kunne ha en meningsfylt tilværelse i samvær med andre.

1. mai er en dag også for internasjonal solidaritet. For to år siden feiret vi 1. mai med det dystre bakteppet at det var blitt krig i Ukraina. Ikke bare pågår fortsatt Putins brutale angrep der, men siden oktober har vi også vært vitner til Israels grusomme krigføring mot befolkningen på Gaza.

Dødstallene på Gaza er så massive at det er vanskelig å ta innover seg. Israels brutalitet må få konsekvenser, og Norge må ta sitt ansvar for å stoppe den brutale krigføringen. SV mener det er helt uakseptabelt at norske våpen, våpendeler og forsvarsmateriell selges til Israel.

Vi mener det er på tide at Norge tar initiativ til en internasjonal våpenboikott mot Israel, og at vi sørger for at verdier fra Norge ikke havner i lomma på selskaper som produserer varene sine på okkupert jord. På arbeidernes dag står vi sammen med folk i Palestina i deres kamp for frihet og rettferdighet.

Morten Harper

Gruppeleder Stjørdal SV