I området ved Frigården lanseres store planer om utbygging: Hell Arena og Hell miljøpark. Dette kommer i tillegg til eksisterende Lauvåsen pukk og Stormyra næringsområde. Hell Arena planlegges å bli et motorsenter (Smart Mobility Norway) og det som kalles Hell miljøpark er området vest for Hell Arena som er tenkt til deponering av både rene og forurensede masser av jord og betong, samt annet uorganisk avfall. Det arbeides også for å få en permanent veiforbindelse mellom Hommelvik og Frigården.

Hvis planene blir realisert vil det legge beslag på et område med ca. 3 km utstrekning, mellom Frigården og kommunegrensa til Malvik. Her vil det aktuelle området skjære seg som et øksehogg inn i et sammenhengende skog- og myrområde som strekker seg fra Gjevingåsen i nord til Leksdal statsallmenning og Mostadmarka i sør. Dette vil bli en barriere for mange arter og hindre eller legge sterke begrensninger på bevegelsesfriheten og faste tråkk. Fragmentering og oppsplitting av leveområder har stor negativ påvirkning for mange arter, da det kan bidra til at individer av samme art ikke oppnår kontakt med hverandre.

Områdene bak næringsarealene på Frigården brukes ofte til trening og friluftsliv. Foto: Privat

Den store variasjonen i topografi, skog og myr, vann og tjern gir grobunn for en variert flora og fauna med sjeldne naturtyper og rikt fugleliv, noe som også er bekreftet gjennom konsulentfirmaet Sweco sine undersøkelser. Flere rødlista arter er registrert i eller i nærhet til planområdet, blant annet storsalamander, storspove, rødstilk, hubro, horndykker og flere karplanter.

En realisering av planene vil også medføre tap av verdifulle arealer med myr og skog som er yngleplasser for fugl og levested for andre organismer. Tap av areal gjennom endret arealbruk, er den største trusselen mot naturlige økosystemer, fastslått av FN’s naturpanel.

I kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032 (vedtatt 5.11.2020) under temaet Klima og miljø, er det listet opp hvordan kommunen skal bli en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Her nevnes spesielt at «Stjørdal kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold», og «Uberørt natur, store sammenhengende naturområder og økologiske korridorer skal bevares». Planene for Frigården bryter med begge disse målene.

Vil du vise din støtte til bevaring av Frigården, bli med i Facebook-gruppa Frigårdens venner eller signer underskriftskampanjen som ligger på www.underskrift.no (Ja til bevaring av Frigården som natur- og friluftsområde).

Per Inge Værnesbranden

BirdLife Stjørdal (tidligere Norsk Ornitologisk Forening – Stjørdal)