Så skjer det igjen, kommunebudsjettet i Stjørdal går ikke opp. Det ser ut til å være «hakk i plata» som vi sa engang. Denne utfordringen har vært en gjenganger opp gjennom årene, selvsagt med ulik grad av alvorlig bakteppe, men fellesnevner har vært et kommunestyreflertall som ikke har evnet eller evner å ta alvoret innover seg – heller ikke i år når situasjonen ser ut til å være helt ut av kontroll!

Og det er dryppstille rundt dette fra alle hold. Hvor er fagforeningene, ansatte, foreldre og pårørende og ikke minst den politiske opposisjonen?

For å starte med det siste først - opposisjonen, så har det sin naturlige forklaring. Ved å bruke SP`s antatte suksessformel for å vinne valg, - nei, til eiendomsskatt og la skolestrukturen ligge som den ligger, har de gjort seg selv til et haleheng til posisjonen. De er ikke noe alternativ til det sittende flertallet lenger, noe også velgerne sa i fra om gjennom valget. Dette er triste greier, for om en ikke tørr å være et alternativ til flertallet – hvordan kan man da være en opposisjon? Ved å kopiere andres «suksess» så har en satt seg selv ettertrykkelig på sidelinja! Det eneste unntaket fra dette er partiet Rødt- det skal også sies, de turte å si ja til eiendomsskatt, turte å være et alternativ til det sittende flertallet!

Og hvor er fagforeningene? Jeg regner med at det jobbes i kulissene, men det som ligger foran oss nå er av en slik alvorlighetsgrad at opinionen fortjener å bli informert om det som skjer! Det virker som om en ikke på noe vis ønsker å være en del av den offentlige debatten, - det så vi også i valgkampen der det i Utdanningsforbundets regi ble avholdt en partilederdebatt uten at økonomi var tema! Vanskelig å forstå da - og enda verre nå!

Og til alle ansatte - kommuneledelsens bruk av ordet lojalitet i vanskelige tider har vi hørt før, men det må ikke skremme dere! Det som kreves av dere fra det holdet er noe helt annet enn lojalitet, det er lydighet. Lojaliteten deres må være overfor kommunens innbyggere - som ikke får det de har krav på, det er det dere må si ifra om!

Og tror dere som er foreldre og pårørende at ansatte nok en gang kan kompensere for manglende rammevilkår? Det har vi greid år etter år i svært lang tid, men med et overforbruk på 70-80 mill., kanskje mer i inneværende år - og med kommunedirektørens underskudds-budsjett på – 40 mill. for 2024, kan jeg forsikre dere om at dette ikke går lenger. Hvor er FAU ene? Dere representerer foreldrene i skolene! Hvor er SKFU -det kommunale foreldreutvalget, har dere ingen mening om dette??

Hvorfor i all verden brukes ikke alle demokratiske virkemidler - les ytringsfriheten, den viktigste og sterkeste menneskerettigheten? Det er først og fremst de svakeste i samfunnet som rammes av denne politikken, barn og unge, syke og gamle, - så si ifra!

«Ordfører og varaordfører freder skoler og dropper skatt» står det i Bladet 30.11.23. Det betyr i klartekst nei til eiendomsskatt og nei til endring i skolestrukturen.

Denne populistiske politikken skal tydeligvis videreføres uansett - koste hva det koste vil.

Da må jeg minne om at kommunens eneste berettigelse er å levere gode og ikke minst lovpålagte tjenester til innbyggerne, - alle innbyggerne!! Ikke bare de med eiendommer! Det er heller ingen mening i at enhetsledere rundt om i kommunen gjøres til lovbrytere fordi de ikke har budsjett til å drive innen lovpålagte rammer! De 70-80 kanskje 90 millionene som ser ut til å bli underskuddet dette driftsåret er ikke et resultat av ledere som ikke er i stand til å styre økonomien innenfor de budsjettrammene de har til disposisjon. Dette er et resultat av en bevisst underbudsjettering over år! Nå må det tas grep! Dette handler ikke om enda mer nedskjæring! Det handler om å skaffe inntekter og samtidig rasjonalisering av drifta gjennom endring i skolestrukturen. Storparten av driftsbudsjettet er knyttet opp mot barnehage - skole og helse. Disse utgiftene kan vi ikke lenger spare seg bort fra!

Når det snakkes om skole, så snakker en gjerne om lærernorm i samme åndedrag. Dette er en minimumsnorm, det minste du kan tildele for ennå å drive lovlig. I Stjørdal greier vi ikke dette lovkravet en gang. Vi greier det kanskje første skoledag, men når sykefravær og permisjoner kommer, - og det gjør det, så finnes det ingen buffer å ta av. Spesialundervisning er et annet område som er lovregulert. Ingen vet om loven oppfylles her heller, for det finnes det ingen måleverktøy for det, - og hvor henter en inn folk når klassen sitter uten lærer, jo fra spesialundervisninga. Når det blir viktigere å bevare drifta på oppvekstsentrene der voksentettheten er unormalt stor, så setter en det over prinsippet om å gi alle elevene i kommunen tilnærmet like vilkår. Og hvor ble det av planen for innføringa av trykte lærebøker som posisjonen sammen med MDG proklamerte i Bladet 2. sept.? Var det bare valgflesk? Ved å legge ned Elvran og Forradal oppvekstsentre ville 5-6 mill. vært en årlig innsparing. Denne innsparingen alene ville gitt lærebøker i alle fag til samtlige elever i Stjørdal i løpet av 2 år. Deretter kunne disse pengene videre vært brukt til styrking i skolen - for en skifter ikke ut bøkene hvert år.

I valgkampen hørte jeg stort sett bare «nei til eiendomsskatt» fra politikerne, en populistisk politikk som de mener har vært egnet til å vinne valg. Når dette blir virkemidlet for å nå målet om makt, og en samtidig gir fra seg de siste verktøyene for å få gjort noe med makta, så blir dette bare meningsløst - og lukker alle politiske handlingsrom! Nå 3månder etter valget ser en de grelle resultatene av dette. All politisk energi går nok en gang med til å finne ut hvor en skal kutte i tilbudene, ikke hvordan en styrker og bedrer dem.

Skal det skapes endring må inntektene til kommunen økes. Her er det pekt på eiendomsskatten nok en gang. Dette er en sosial skatt fordi den «rammer» de som kan betale, samtidig som det finnes unntaksløsninger for de som ikke kan. Skatte og avgiftspolitikken som føres i kommunen er lagt opp til å ramme de som har minst og skjerme de som har mest. Det så en da man økte de kommunale avgiftene, da var det ingen innvendinger fra posisjonen.

Så må det komme endringer i skolestrukturen slik at lille Oline som skal begynne i 1. klasse i Forradalen til høsten slipper å gå alene i på sitt trinn – vi må få et likeverdig skoletilbud for alle barn i kommunen. Det sparer vi penger på, og kanskje kan det bli slik igjen at det er rom for at barna får en pepperkakeboks i klasserommet før jul og litt glanspapir til julepynt.

Så kjære politikere, dere har en jobb å gjøre i å rette opp i dette! Og til kommunestyremøtet 28. desember tar dere vel med matpakke - om det skal være samme regler for dere som for ansatte i kommunen?

God jul!

Oddvar Nergård,

pensjonert rektor Hegra barneskole