Hvor mye kunnskap og ansvarlighet kan man egentlig forvente av et flertall av kommunestyrets politikere? Er det rimelig å anta at dette flertallet ser årsakssammenhenger og klarer å ta langsiktige beslutninger basert på dokumentert viten om konsekvenser av naturødeleggelse? Er det snart på tide å ta innover seg resultatene av naturødeleggelsene og si at nok er nok – også på Stjørdal?

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har sammen med BirdLife Stjørdal skrevet en rimelig tørr klage på kommunestyrets vedtak om områdereguleringsplan for Hell arena som ble vedtatt i kommunestyret 30. november i fjor. Det betyr ikke at det ikke syder av liv og utallige arter i myra, skogen, vannene og bekkene på Frigården. Det betyr heller ikke at vi ikke er fortvilet, bekymret eller sinte over vedtaket.

I innlegg, debattmøter og ekskursjoner har vi påpekt verdien av naturen i området. Vi har vist til rødlistede arter og naturtyper, klimautslipp som følge av ødeleggelse av myr og usikkerhet i forhold til konsekvenser for vannkvalitet og flomsituasjonen i området. I tillegg har vi skrevet om viktigheten av Frigården som friluftsområde og nærnatur for dem som bor på Stjørdal.

Noen av politikerne har hele tida villet ta vare på Frigården, andre har skiftet mening underveis. Takk og lov for det!

Likevel ble det altså vedtatt en plan som vi mener bryter med både lover og intensjoner – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er dette vi viser til i klagen vår. Uryddighet, utydeligheter og opplagte konsekvenser av en utbygging er så alvorlige at vi mener det bryter med Plan- og bygningsloven. Andre konsekvenser er så mangelfullt utredet at det også bryter med Forvaltningsloven.

Kommunedirektøren sier selv at det er for dårlig kunnskap i saken om myr og vannmiljø, vann og avløp, geoteknikk, miljørisikoanalyse, massehåndtering og terrengforming, sikringstiltak, trafikkanalyse, støy og beskyttelse av omgivelsene i anleggsfasen.

Hva med oppfølgingen av vår egen lokale naturmangfoldplan eller det enstemmige vedtaket i kommunestyret om ‘Stjørdal som en foregangskommune for klima- og miljøtiltak’

Vi mener også at det er rolleblanding og spørsmål om interessekonflikter som ikke utredes siden Stjørdal kommune selv er en av eierne av prosjektet Hell Arena/Smart mobility. Som om ikke det er nok, mangler prosjektet substans.

Nasjonalt snur vedtaket ryggen til føringer for å ta vare på myr og et mulig forbud mot nedbygging. Og vedtaket kan ikke ses som annet enn at flertallet lukker øynene for den internasjonale Montrealavtalen, der Norge har forpliktet seg til å bevare/verne 30 prosent av all natur, samt å restaurere like mange prosent.

Et særdeles tvilsomt vedtak med andre ord!

(Og det er mer. Sjekk gjerne hjemmesidene til Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker. Der kan du blant annet lese klagen vår i sin helhet).

Anne Marit Ligaard

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker