Vi baserer dette innspillet på omtale av denne bolig-saken i lokale media (både redaktørstyrte media og sosiale media), tilgjengelige saksdokumenter på Malvik Kommunes hjemmeside (inkl. streaming av aktuelle kommunestyremøter) og relevante offentlig tilgjengelige fagrapporter (inkl. rapport fra Sintef 2021, Helsetilsynet 2016 og 2018, NKROP 2020 og PRIOslo 2021) og god kjennskap til det aktuelle lokalsamfunnet

Den pågående diskusjonen i lokale media angående etablering av ROP-boliger på Sveberg har altfor lenge vært dominert av en lokal pressgruppe med sterke egeninteresser i området, og som sprer mye ubegrunnet frykt. Videre ser en at en god del lokalpolitikere (bl.a. den nye flertallskonstellasjonen i Malvik Kommunestyre) opportunistisk har hengt seg på denne gruppens ‘historiefortelling’.

Dette så vi bl.a. i forbindelse med aksjonen knyttet opp mot kommunevalget, som ga seg en del overaskende og spesielle utslag. Særlig forstemmende og overraskende var Rødt’s oppførsel. De som vanligvis ønsker å fremstå med en klar sosial profil og være de ressurssvakes forsvarere, ga ubetinget støtte til denne aktuelle pressgruppen.

At slike pressgrupper, som den vi har fått på Sveberg, dukker opp ved etablering av boliger for sosialklienter er imidlertid mer regelen enn unntaket (NKROP 2020, ROP-boliger i Trondheim), og ikke veldig overraskende. Vi synes dog det er trist at slike høyrøstede aksjonsgrupper skal få mer gjennomslag enn det substansen i deres argumentasjon skulle tilsi, og at de aktuelle sosialklientene ofte betraktes og omtales som en pariakaste.

Når det gjelder plassering av ROP bo-områder er anbefaling fra relevante aktører (bl.a. Husbanken og diverse utredningsgrupper; Sintef, Helsetilsynet, NKROP, PRIOslo 2021) at de bør utgjøre en naturlig del av et lokalsamfunn, og ikke legges ‘avsides og bortgjemt’.

Malvik kommunes bestilling til et eksternt konsulentfirma i forbindelse med det foreliggende mulighetsstudiet fra 2021 var opprinnelig 4-5 heldøgns omsorgsboliger/separate småboliger (ca. 40kvm) med fast personellbase (24/365), i et oversiktlig men avskjermet område (også i samsvar med Husbanken; erfaringer fra Asker Kommune; o.a.). Dette mener å kunne få til i dette aktuelle området på Sveberg (se bildene). Permanent personellbase forutsetter et minstetall når det gjelder beboere. Ambulerende personellbase knyttet opp mot flere mindre boområder spredt rundt i kommunen er definitivt ikke å anbefale for denne aktuelle klientgruppen. Vi håper og tror det er kommunenes opprinnelige bestilling som vil bli førende i den videre prosessen.

Foto: Privat

*Et tema som går igjen i denne diskusjonen er redsel for uønskede hendelser mellom beboere og nabolaget. Uønskede hendelser er man selvsagt aldri garantert mot, men den garantien har man ikke noe sted. Det finnes ikke data på at det er større sannsynlighet for alvorlige hendelser mellom denne type bo-områder og nabolag enn andre steder i samfunnet. Hendelser som finner sted i forbindelse med slike etablissementer er som oftest beboerne seg imellom eller mellom beboere og fag/pleie-personell. Dette er hendelser som nabolaget normalt ikke vil registrere.

*Nærhet til skole og barnehage er kanskje den innvendingen som oftest er blitt brukt mot denne etableringen på Sveberg. Til det er å si at naturlig trafikk til og fra området vil være i motsatt retning av hvor barnehage og skole ligger. Det er ingen veiforbindelse fra området og direkte i retning skole/barnehage. Avstanden i luftlinje til skole /barnehage (i stikk motsatt retning av ‘trafikkslusen’ inn og ut av området) vil være i størrelsesorden 100-150 m, og i dette området er det naturlig avskjerming som følge av terrengtopografi (skogkledde høyder/brattkanter) og en større bilvei mellom områdene (se bildene). I tillegg vil det også bli bygget ekstra fysisk avskjerming slik at all trafikk vil bli sluset ut i motsatt retning av skole/barnehage.

Boliger og skole/barnehage på Sveberg ligger slik i forhold til hverandre at det ikke er noen naturlig skolevei i nærheten av ROP-boligene. Butikker, kommunikasjon, aktuelt friluftsområde er i motsatt retning av hvor skole og barnehage befinner seg. Når det gjelder legetjenester o.l. kan det være behov for transport, men personellbasen er satt opp med transportmidler som gjør at de kan transportere beboere til lege, tannlege o.a. når det er aktuelt.

Relevante etater som politi, legevakt, brannvesen etc. vil også ha god kunnskap og kontroll på området, så den totale risiko for uheldige hendelser i nabolaget forårsaket av disse beboerne vil sannsynligvis være mindre enn på de fleste andre steder i Trondheimsområdet.

*En viktig utsjekk som gjennomføres i denne planprosessen er en såkalt ROS-analyse (Risiko- og Sårbarhetsanalyse). Gruppen som gjennomfører denne ROS-analysen består av fagpersoner fra alle relevante fagområder (bl.a. politi, brannvesen, helse, kommunens SLT-koordinator o.a.). Vi synes det er useriøst og prematurt å gå ut med påstander som skaper unødig frykt i lokalbefolkningen før resultatet av denne ROS-analysen foreligger.

*Den aktuelle aksjonsgruppa på Sveberg avslører sin holdning i forhold til denne klientgruppen når de i et innlegg på sin hjemmeside foreslår at disse ROP-boligene kan plasseres på Brattalia, et bortgjemt område langt utenfor allfarvei (på vestsiden av E6 midt mellom Sveberg og Stavsjøtunnelen). Det meste aksjonsgruppa sier når det gjelder egnethet av dette området er direkte feil. Dette er et område helt uten tilgang på de ønskede fasiliteter som anbefales i diverse fagrapporter som det allerede er henvist til.

Aksjonsgruppens påstander om enkel hurtigtogs-saksbehandling kan vi heller ikke se at det er grunnlag for.  Saken har vært gjennom en grundig selekteringsprosess, som startet allerede i 2018, og den har vært innom kommunestyret i 2 omganger og blitt gitt klarering for videre arbeid. Sist vår fikk kommunestyret en presentasjon av et første mulighetsstudie med påfølgende høringsrunde.

Det er lovpålagt at alle norske kommuner skal ha et botilbud for ROP-klienter som tilfredsstiller visse minstekrav, og det tilbudet Malvik kommune har til denne type klienter i dag er ikke tilfredsstillende ihht. disse lovpålagte kravene.  Det er i dag utilstrekkelig med slike boliger, og det er flere midlertidige løsninger som er langt under den lovpålagte standarden. I tillegg påfører disse midlertidige løsningen kommunen betydelige merkostnader i forhold til om de får på plass et forsvarlig botilbud så fort som mulig. Dette burde jo i disse budsjett-tider i høyest grad være interessant for politikerne. Men ROP-klientell hører ikke til de mest høyrøstede og prestisjetunge gruppene i samfunnet, og må ofte stille bakerst i køen.

Dette illustreres også generelt gjennom et skrikende behov for ressurser og kompetanse innen alt som har med psykisk helsevern å gjøre, bekreftet gjennom to meget alvorlige rapporter nylig overlevert til de sentrale helsemyndighetene. Vi håper i denne saken at politikerne i Malvik kommune bygger sine meninger og konklusjoner på fakta og solid faglig grunnlag (bl.a. gjennom anbefalinger fra kommunens egen fagetat), og får gjennomført dette prosjektet i samsvar med den aktuelle framdriftsplanen.

Det er kritisk for de aktuelle ROP-klientene, og de og deres pårørende, som har en mer strevsom og krevende hverdag enn de aller aller fleste blant oss, fortjener virkelig dette.

Kirsten Kilnes, Leder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse.

Jens Solem, A-Larm, Bruker- og Pårørendeorganisasjon

Pårørende (NN)