Takk til FAU ved Hegra barneskole som både informerer om lovbrudd ved skolen og stiller spørsmål om vi politikere ikke har større ambisjoner enn dette for skolene i Stjørdal.

For å svare direkte på FAUs spørsmål, så er det ikke slik vi ønsker å ha det. Vi i MDG har absolutt ambisjoner for skolene i Stjørdal. Vi har i mange år arbeidet for å styrke både lærertetthet, tilgang på helsesykepleier og få andre yrkesgrupper inn i skolen. I tillegg er vi opptatt av å få et mer likeverdig skoletilbud i kommunen, altså at du som barn skal få de samme muligheter uansett hvilken av kommunens skoler du er elev ved.

Som FAU påpeker så er det de mest sårbare som merker knapphet på ressurser mest. I Stjørdal har vi allerede mange dyktige og svært kompetente ansatte både i skolen og i laget rundt eleven. Å styrke laget rundt eleven er viktig og det bør starte allerede i barnehagen for enkelte barn. Vi mener det er viktig at vi har ressurser til å kunne følge opp barn og familier allerede fra barnehagen og videre inn i skolen.

En styrking av skolen for MDG er å få mer læring gjennom praktisk arbeid og gjennom lek.

Styrke skolen med miljøarbeidere (noe som gjøres ved Hegra ungdomsskole fra høsten) og spesialpedagoger. Som politikere er det også viktig at vi får tilbakemeldinger på utfordringer fra skolene og forslag til hvordan de som fagpersoner ser at det kan løses. Det er ofte de som har skoene på som vet hvor de klemmer.

Det har fra vår side aldri vært tanken at digitale læremidler skal være det eneste. Vi har i årets budsjett fått økt beløpet til fysiske læremidler. Langt fra nok, men vi vil fortsette det arbeidet. Det er læreren som skal velge pedagogisk metode, ikke vi politikere.

Å gi barn gode oppvekstvilkår er grunnleggende viktig for at de skal kunne delta i et arbeidsliv og bidra i samfunnet. For å få til dette er godt forebyggende arbeid viktig, men det er et langsiktig arbeid. Det kan være vanskelig for budsjetter å fange opp resultater av forebyggende utgifter.

Gode oppvekstvilkår er ikke alene skolens ansvar, men også foresatte, hjemmemiljø og frivillige i lag og organisasjoner bidrar til at barn får en god og trygg oppvekst. Du er en del av samfunnet fra du blir født. Skolen er en viktig, men ikke den eneste faktoren som bidrar til å utvikle deg.

At det er lovbrudd i skolene på Stjørdal er ikke noe som skal skje. Vi i MDG vil fortsette vårt arbeid med å styrke barnehagene og skolene, men til det trenger vi støtte.

Gunnar Uglem

MDG Stjørdal