Som en av Norges største landbrukskommuner er Stjørdal viktig for matforsyningen – og landbruket står sentralt for verdiskaping og arbeidsplasser her i kommunen vår.

Skal vi få vårt daglige brød og annen mat på bordet, er vi avhengig både av at det finnes matjord å dyrke på og bønder til å drive jorda.

De siste ti årene har så mye som 631 dekar dyrket og dyrkbar mark i Stjørdal blitt omdisponert, som det heter, til andre formål (tall for 2013-2022 fra SSB). Det er et veldig stort areal, og tilsvarer 90 fotballbaner i utstrekning.

Bit for bit blir matfatet i Stjørdal avspist til veiutbygging, boligprosjekter og annen næringsaktivitet. Nedbyggingen er en stadig større trussel mot matforsyningen vår. Den norske selvforsyningen av mat er rundt 40 prosent, så vi trenger å ta vare på all matjorda vi har. Krig, pandemier og natur- og klimakrise gjør at vi blir enda mer sårbare for matvarekriser i framtiden.

Norske bønder husker sommeren 2018 godt. I år har vi igjen sett at åkere er uttørket i deler av landet, og ekstremværet Hans har rammet jordbruket. I fjor førte rekordhøye temperaturer og lite nedbør til europeisk tørkesommer. I år kom det tidlig melding om at avlinger over hele Spania hadde tørket ut. Det er helt nødvendig å tenke mer på matsikkerheten vår i en framtid med mer ekstremvær, mer tørke og mer flom.

Selvforsyningsgraden vår må opp, ikke ned. Vi må hindre at enda mer matjord går tapt til store veiprosjekter og boligbygging. Det er vi folkevalgte i Stjørdal som må ta ansvar og sette ned foten. Det er kommunestyret som avgjør hvor nye boliger og ny næring kan bygges, og hvordan veier kan anlegges.

Det skjerpede trusselbildet mot matsikkerheten vår mener SV vi må ta hensyn til i all planlegging. Vi må også se gjennom kommunale planer på nytt med sikte på å bevare mer dyrket mark. En mer effektiv arealbruk der vi bedre utnytter arealer som fra før er utbygd kan dessuten redusere presset på matjorda.

Vi oppfordrer alle partier på Stjørdal til å ta innover seg alvoret i situasjonen og det ansvaret kommunestyret har. Tre aktuelle saker der vi ennå kan berge matjorda er:

  • Ta gang-/sykkelvei langs E14 fra Haraldreina til Evja opp til ny behandling, med henvisning til at det nasjonale jordvernmålet har blitt forsterket. SV har lenge arbeidet for en sammenhengende sykkelvei fra Hegra til Stjørdal sentrum, men det er uforståelig at flertallet ikke støttet forslaget om å bruke dagens sykkelvei fra Haraldreina.

  • Begrens boligprosjektet Øvre Arnstadåsen slik at det ikke blir bygd ut på dyrket mark. Planvedtaket ble opphevet av statsforvalteren, og saken skal til ny behandling.

  • Utred alternativer for Reppasmarka næringsområde (Veglo), som ønsker større areal, som ikke tar dyrket mark.

Det betyr noe for matsikkerheten vår hvem som styrer, også lokalt. SV kommer til å fortsette kampen for et styrket vern av matjord i Stjørdal.

Morten Harper

Førstekandidat Stjørdal SV