En samlet idrettsbevegelse (og frivilligheten for øvrig) i Malvik kommune reagerer kraftig på kommunedirektørens forslag til budsjettreduksjoner. Dette ble formidlet til idretten gjennom den lokale pressen. Kuttforslaget er i realiteten en overføring av kostnader til en frivillig idrettsbevegelse som allerede har store utfordringer med å skaffe inntekter til aktiviteten for barn og unge. På vegne av frivilligheten reagerer Malvik idrettsråd på at kommuneadministrasjonen ikke har involvert de berørte parter i arbeidet med å belyse mulige konsekvenser av tiltakene.

Hver 3. malviking er medlem i et idrettslag. 2900 barn og unge under 20 år er registrert som aktive i et idrettslag. I tillegg bidrar idrettsbevegelsen til at alle, uavhengig av medlemskap i idrettslag, gis mulighet til fysisk aktivitet.

Idretten er limet i lokalsamfunnet. Det er møteplasser. Det er idrettsglede og mestring. Det er vennskap og sosialt fellesskap. Det er folkehelse. Det hele basert på en enorm frivillig dugnadsinnsats der det jobbes målrettet for å ta ned kostnader for å forhindre at økonomi blir en barriere for deltagelse. Det er dette som rammes dersom kommunedirektørens kuttforslag blir vedtatt.

Malvik idrettsråd. Fra venstre: Marianne Jamtøy, Ole Gunnar Kjøsnes, Bjørnar Strøm Larsen, Laila Bøkestad Nilsen og Håkon Weidemann. Foto: Privat

Fra idrettslagene har vi fått oversendt konsekvenser de kan se for eget lag.

Økt deltakeravgift kan føre til:

  • Redusert tilbud, både i omfang og kvalitet, men også avvikling av tilbud.

  • Eksistensgrunnlaget til små klubber forsvinner. Mindre bredde i idrettstilbudet i kommunen.

  • Opplevde forskjeller. Familieøkonomien avgjør mulighet for deltagelse.

  • Frafall fra idretten.

  • Ingen håndballaktivitet for de over 15 år.

  • Abrahallen stengt i vinterhalvår.

  • Går glipp av treningsmuligheter og leieinntekter.

  • Ingen løypepreparering i Malvik marka og på Jervskogen.

  • Mulig stenging av idrettsanlegg.

  • Ikke nytt klubbhus på Vikhammer som kan ha en samlende funksjon for idretten og lokalsamfunnet.

I Malviksamfunnet står breddeidretten sterkt. «Flest mulig med lengst mulig» er et slagord til etterlevelse. Arbeid ut fra en slik målsetning må verdsettes som en betydelig samfunnsinnsats og et viktig bidrag til et inkluderende lokalsamfunn. Kuttforslagene bygger ikke opp under en slik målsetting. Vi mener det er en reell fare for frafall og at vi får et utenforskap, med de menneskelige og samfunnsmessige omkostninger dette medfører. Disse forholdene er ikke berørt i kommunedirektørens saksframlegg. En konsekvensanalyse uten slike vurderinger er et dårlig grunnlag for politisk beslutning.

Kommunen er avhengig av frivilligheten og et godt samarbeid med idretten. Gjennomgangstonen for hvorfor mange engasjerer seg er et sterkt ønske om gode oppvekstsvilkår og et levende nærmiljø. Uten dette engasjementet ville det ikke være mulig å kunne tilby organisert idrett. Etter pandemien tar det tid å få tilbake aktivitetsnivået. Denne nødvendige dugnadsinnsatsen er ingen selvfølge lenger.

Idrettsrådet minner om kommunens uttalte holdning til frivilligheten der det bl.a. heter: Kommunen har en sentral rolle med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt. Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidrag for et levende lokalsamfunn.

Kommunedirektørens forslag bidrar ikke til å støtte opp om frivilligheten, men er derimot en stor skuffelse som vekker sinne og irritasjon blant tillitsvalgte. Framfor å ta kvelertak på frivilligheten, må organisasjonene sikres et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å utøve frivillig arbeid. Relativt beskjedne økonomiske bevilgninger kan utløse ulønnet innsats som samfunnsmessig kan beregnes til det mangedobbelte.

Idretten i Malvik kommune tar et stort samfunnsansvar. Vi ønsker å være en seriøs medspiller i utviklingen av lokalsamfunnet. En svekkelse av det økonomiske grunnlaget vil ikke bare utfordre denne rollen, men bidra til en reell fare for at frivilligheten kollapser. Vi setter nå vår lit til at de folkevalgte gjennom den politiske behandlingen avviser kommunedirektørens forslag på disse områdene.

Ole Gunnar Kjøsnes,

leder Malvik idrettsråd