Åpent brev til politisk og administrativ ledelse i Stjørdal kommune, hovedverneombud og tillitsvalgte

Den 12. desember var Hverdagsmestringsteamet (HMT) i møte med KD og kommunalsjef velferd Ann Kristin Hoås ang. budsjettsituasjonen og KD`s tiltaksliste.  Etter møtet tolket vi signalene som at vi i HMT var løsningen på de negative tallene som må i balanse og at man enda sterkere skulle satse på å unngå bruk av vedtaksbaserte tjenester i form av hverdagsmestring og forebygging.

Den 20.12. leser vi i lokalavisa Bladet at HMT er foreslått nedlagt! Det ble mildt sagt et sjokk, både for oss som ansatte og for vår enhetsleder. Vi ble på ingen som helst måte informert om at dette var foreslått.  Tidligere i desember med meget kort tidsfrist ble vi bedt om å konsekvensutrede en reduksjon på 1,2 årsverk. Vi har aldri fått mulighet til å si noe om konsekvensene av nedleggelse eller omstilling i den formen som ble vedtatt i kommunestyremøtet 28.12. 3,1 mill. skal spares og oppgavene skal overføres til tjenestene. Den 29.12. var det fortsatt ingen som kunne fortelle oss konsekvensen av hva det vil bety i praksis.

Dette var «julegaven» ansatte i HMT og hele enhet mestring og rehabilitering fikk, for ingen vet hva som skjer og ingen vet hvem som får fortsette i jobbene sine. Det er ansatte i enheten som har mindre ansiennitet enn de som jobber i HMT. Spørsmålene har surret i hodene til samtlige ansatte i hele juleferien; «Hvor kom det fra???? Hva? Hvordan? Hvorfor?». Jula har ikke vært god for noen i enheten, det har preget vårt privatliv også, nettopp fordi det er en jobb vi er veldig glade i og det føles utrolig meningsfylt å få jobbe med forebygging og rehabilitering i et brukerperspektiv. Nå går vi en høyst usikker jobbhverdag i møte, uten at vi har hatt noen form for medvirkning.

Jeg er verneombud, noe som betyr at jeg skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Jeg viser til Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet sine nettsider.

«Verneombudet skal påse at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med loven».

Verneombudet skal først og fremst holde øye med om arbeidsgiver følger arbeidsmiljøreglementet. Et viktig grunnlag for dette er at arbeidsgiveren holder verneombudet orientert om arbeidsmiljøsituasjonen.

Jeg har plikt til å si fra til arbeidsgiver om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold på arbeidsplassen, derfor føler jeg det er på sin plass at jeg nå sier fra om det som har skjedd ang. vedtaket i kommunestyremøtet 28.12.23. Der det ble besluttet at oppgavene i hverdagsmestringsteamet skal overføres til de «andre tjenestene». Altså en nedleggelse av hverdagmestringsteamet slik det eksisterer i dag.

Arbeidstilsynet sier at informasjon, medvirkning og faglig utvikling må til for at en omstilling skal bli konstruktiv og positiv for den enkelte arbeidstaker, i motsatt fall kan omstilling gi stressreaksjoner og sykdom.

I denne prosessen er det flere kritikkverdige forhold:

 • Korte frister (kort tid for arbeidstaker å utrede konsekvensen selv, kort tid for arbeidsgiver å gjennomgå et mulig beslutningsgrunnlag)

 • Feilinformasjon fra arbeidsgiver (fra å bli forespeilet nedskjæring av 1,2 årsverk til å fjerne teamet.)

 • Mangel på informasjon om beslutning fra arbeidsgiver (ansatte informert gjennom media)

 • Mangel på utredning av omstillingsprosessen fra arbeidsgiver som underbygger beslutningen (arbeidstaker er ikke presentert en konsekvensutredning eller annen informasjon som underbygger arbeidsgivers beslutning).

Jeg er også tillitsvalgt og i en god omstillingsprosess fungerer de tillitsvalgte som verdifulle representanter for de ansatte. De tillitsvalgte bør komme med konstruktive innspill som er til nytte for å ta de riktige valgene i en prosess, dette har vært fraværende i den nevnte prosess.

Jeg vil nevne positive effekter som kan komme ut av en omstillingsprosess, dersom det gjøres på en god måte med involvering av de ansatte:

 • Læring og personlig utvikling

 • Mer variert og interessant arbeid

 • Økt ansvar, påvirkning og selvstyring

 • Å sikre framtidig arbeid

Negative effekter av omstilling kan være:

 • Arbeidsrelatert psykiske plager

 • Utrygghet pga uklare roller i uklare eller nye krav og forventninger og mangle på opplevd kontroll

 • Uro for å miste jobben

 • Konflikter og ryktespredning

Ja, Stjørdal kommune, dere er på god vei til å fylle alle punktene under negative effekter.

Hvordan lykkes med omstilling? (for det kan være verdt å huske ved neste korsvei):

 • Ha et klart mål og overordnet strategi

 • Avklar roller og ansvar så tidlig som mulig

 • Behovet for informasjon øker drastisk under omstilling. Informasjon reduserer uvisshet, ryktespredning og stress.

 • Sett av tid til å utveksle synspunkt og opplevelser.

 • Sikre reel medvirkning.

Mulige konsekvenser av at arbeidstakere ikke medvirker:

 • Mistrivsel

 • Turnover

 • Psykiske og fysiske helseproblemer, spesielt ved store endringer og omstillinger.

 • Dårlig arbeidsmiljø

Og, ja Stjørdal kommune – dere er veldig godt på vei også på de siste punktene her.

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

1. Sikre god medvirkning:

 • Det har vært fraværende at vi har fått medvirket.

2. Kartlegge konsekvensene:

 • Arbeidsgiver plikter å kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omstillingen kan få for arbeidsmiljøet. Etter ei slik karlegging og risikovurdering må arbeidsgiver – i samråd med representanter for de ansatte- planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser. Dette har ikke blitt gjort.

3. Informer:

 • Så tidlig som mulig

 • Vær tydelig på årsaken og målet med omstillinga (dette er helt uforståelig for HMT da vi kan vise til veldig gode tall på at jobben vi gjør lykkes, og det er som sagt ikke gjort noen som helst konsekvensutredning om at maktblokkas vedtak vil gi bedre tall med denne endringen). Ordfører uttaler i Bladet 20.12.23 «vi tror at ved å slå disse tjenestene sammen, får vi en mer rasjonell drift og bedre tjeneste til brukerne». «Vi tror»  sier Eli Arnstad, det er kun en antagelse som det ikke er redegjort for i det hele tatt og det er skremmende i seg selv. Ingen faglige begrunnelser, ingen konsekvensutredning, ingen kunnskap om hva HMT gjør – vi gjør så enormt mye mer enn det hun og posisjonspartiene har vist evne til å forstå.

 • Vær tilgjengelig og oppsøk de ansatte. Ingen fagperson har blitt spurt, men på meget kort varsel fikk vi samlet sammen fakta og tall på det vi har hatt av effekter og formidlet til politikerne- selv om vi skulle hatt langt mer tid til å innhente informasjon og uttalelser fra samarbeidende enheter). Vi inviterte politikerne på vårt eget initiativ 22.desember.

4. Kommuniser ansikt til ansikt:

 • Ordfører (SP), varaordfører (H) og V møtte ikke til møtet. KRF, SP, og FRP møtte fra posisjonspartiene. Derimot viste opposisjonen (SV, MDG og AP) stor interesse og møtte opp med mange gode spørsmål. Vi oppfattet at vår informasjon hadde nådd fram noe vi også så i debatten i kommunestyremøtet 28. desember samt flere leserinnlegg fra de nevnte partier. De har i ettertid uttrykt bekymring for både ansatte og den konsekvensen vedtaket får for innbyggerne i Stjørdal.

 • Arbeidsmiljøproblem oppstår ofte på grunn av en dårlig gjennomført prosess. For virksomheten er prosessen dermed avgjørende for en vellykket omstilling.

 • § 6-2 i Arbeidsmiljøloven: «Verneombudet skal særlig påse (……) bokstavpkt. f) at arb.takers psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt».

Jeg vet at mange i enheten har mistet nattesøvnen og hvilepulsen har vært fraværende siden 20. desember. Flere har rapportert om hodepine og kvalme (ja, det har vært mye sykdom i jula, men man klarer å skille psykisk stressbetinget hodepine og omgangssyke/influensa), tårer, sinne, oppgitthet og frustrasjon.

Da HMT ble opprettet i 2016 så var det 280 søkere til 10 stillinger, de som skulle ansatte oss kunne håndplukke de med best kompetanse og personlig egnethet, så vi var ettertraktet på jobbmarkedet da og vi er det i alle fall nå etter 7 år med erfaringen vi har bygd opp med fokus på kartlegging, rehabilitering, tillits- og relasjonsbygging samt meget gode resultater (som dessverre Stjørdal kommune ikke ser verdien av). Vi er en gavepakke til framtidige arbeidsgivere.

I enheten vår har vi hatt et stort fokus på godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt fordi vi vet at medarbeidere som har det bra på jobb yter en god tjeneste. Vi har hatt bistand fra NAV arbeidslivssenter som har bistått oss i en forebyggende prosess for å fortsett å ivareta en god arbeidsplass med fornøyde medarbeidere – fordi vi vet at forebygging lønner seg.

Det er utrolig trist å være vitne til hvordan Stjørdal kommune har vist seg som arbeidsgiver i desember 2023, og ingen i maktblokka skal være stolt av å være arbeidsgiver, for den jobben står til stryk.

Så vil bare resten av 2024 og årene som kommer vise hva dette pennestrøket koster i kroner og øre i tillegg til et ry om at Stjørdal kommune IKKE er et godt valg for framtida, men også er en svært lite attraktiv arbeidsplass.

Ragnhild Bakk

Verneombud, tillitsvalgt og ansatt i hverdagsmestringsteamet.