Fattigdomsindikatoren hos Bufdir viser at antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Stjørdal kommune (sist oppdatert i 2021) har økt de siste årene. I perioden 2013 til 2021 er antallet økt fra 344 (7 %) til 507 (10, 6 %). Man kan anta at antallet har økt ytterligere de to siste årene. Prisene på strøm og mat og drivstoff har økt, det har også renta. Dette rammer mange og spesielt de som allerede har lite.

SV kjemper for å styrke fellesskap og bekjempe økonomisk ulikhet i makt og rikdom. Det har SV vist både med våre forslag lokalt her i Stjørdal og gjennom forhandlinger på Stortinget. Økt sosialhjelp, bostøtte, barnetrygd, minstepensjon og ekstra utbetaling til uføre på minstesats er noe av det som ikke ville kommet på plass uten at SV hadde prioritert det i forhandlinger. Dette viser at det betyr noe hvem som styrer landet.

Det viktigste i livet kan ikke kjøpes for penger. Omsorg for barna er viktig i alle familier, uavhengig av lommeboka. Fattigdom handler om forskjeller mellom dem som har mest og dem som har minst, men enda mer handler den om avstanden mellom dem som har minst og alle de andre. Fattigdom betyr utenforskap, fordi man ikke har råd til å delta på aktiviteter som de fleste tar for gitt.

Det er nødvendig med en bred og helhetlig tilnærming. For å løse utfordringene trenger vi en mer omfordelende politikk, et inkluderende arbeidsliv, mer anstendige sosiale ytelser, en mer sosial boligpolitikk, godt organiserte velferdstjenester og nok folk på jobb for felleskapet.

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. Arbeidet kan målrettes med fattigdom som tema i en egen kommunal handlingsplan.

SV vil jobbe for at Stjørdal kommune har sosialhjelpssatser til å leve av slik at barn i lavinntektsfamilier i Stjørdal får en bedre hverdag, samt sikre støtte til lavinntektsfamilier slik at barn kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre.

Mange familier i Stjørdal har store utgifter til blant annet barnehage, skolefritidsordning og kulturskole. Stjørdal SV vil holde prisene på foreldrebetaling nede.

Vi vil være en pådriver for:

  • Gratis hall- og baneleie for aktiviteter for barn og unge opptil 19 år.

  • Økte ressurser til Ungdomskontakten.

  • Styrke Carbon fritidsklubb og frivilligsentralen.

  • Bidra til finansiering av tilbudet om gratis utlån av utstyr til fritidsaktiviteter (BUA).

Stjørdal SV vil jobbe for at kommunen fører en politikk for å inkludere alle. Det betyr noe hvem som styrer - også i kommunen.

Siv Grethe Aarnes

Styremedlem og listekandidat Stjørdal SV