Det er alvor nå. Klimakrisen er ikke noe som kun ville ramme oss en gang langt i framtiden. Den rammer oss nå. Sommerens branner i Hellas og på øyene i Middelhavet, og nå uværet Hans. Dette kommer ikke til å være siste gangen. Været kommer til å bli villere, våtere og mer ekstremt, og vi må planlegge ut fra det.

Vi lokalpolitikere må ta høyde for at været ikke kommer til å være som det alltid har vært. Det må få konsekvenser for planer og prioriteringer.

Dessverre så har vi ennå ikke bygd infrastrukturen vår til å håndtere så store vannmengder, og veiene mange steder er utsatt for skred. Beredskap handler om å være forberedt før det skjer. Det er derfor utrolig viktig å satse mer på klimatilpasning slik som nettopp skredsikring og flomhåndtering.

Kommunebudsjettene er trange, så å sikre penger til kommunene er viktig for å få dette gjort. Det er alltid billigere – og sikrere – å sikre infrastruktur i forkant av ekstremvær, enn å reparere i etterkant.  SV har siden 2015 til sammen prioritert 6 milliarder mer til klimatilpasning enn hva ulike regjeringer har vært villig til.

Klimaendringene er en trussel mot matsikkerheten, som vi ser når store områder blir rammet av avlingstap samtidig. Internasjonal uro fører til økte matpriser også i Norge. Det er viktig å styrke selvforsyningen. SV vil hjelpe bønder med å sikre avlinger, og inntekt når avlingene svikter. Jordvern og et levekraftig landbruk er god beredskap.

Konsekvensene vi nå ser kan vi ikke reversere. Men vi kan stanse det fra å bli verre.

Den beste og billigste klimatilpasningen er den vi slipper å gjøre. Det er derfor fortsatt ekstremt viktig å kutte utslipp. Derfor vil SV for eksempel prioritere at vi bruker krafta vår til å kutte utslipp i industrien, og ikke ny energisløsende virksomhet som datasenter for kryptovaluta.

Mye av jobben med å kutte klimautslippene må også gjøres lokalt. Her i Stjørdal vil vi og SV sørge for at det blir lagt solceller på alle kommunale bygninger, og vi vil styrke tiltakene for energisparing. Vi har allerede foreslått at det installeres solceller på rådhustaket for å vise at Stjørdal tar valg for framtiden. Vi vil sørge for bedre lokalbuss og gang- og sykkelveier. Hell stasjon må beholdes som stoppested på Trønderbanen. Vi vil utbedre og gjøre veiene våre trygge, i stedet for nye motorveier som legger til rette for økt biltrafikk. Vi vil sørge for at industrien får kuttet sine utslipp, og at kommunen stiller strenge klimakrav ved innkjøp av varer og tjenester.

Klimakrisen er her, og vi må ruste oss opp for å takle klimaendringene.