1700! 2200! 9454! 142 000! 78 milliarder! «Tilfeldige tall fra dere politikere nå igjen?» tenker kanskje du? Men den gang ei! Dette er tall som representerer en sektor som vi må hedre, som vi må styrke og som gjør en uvurderlig innsats både for Malviksamfunnet og for hele landet.

La oss først få si takk for et engasjert og tydelig leserinnlegg fra Malvik Idrettsråd i Bladet 24. august. De tar opp viktige spørsmål og setter på dagsorden hvordan samfunnet i større grad må rette seg i framtida. Vi i Malvik Arbeiderparti er helt enige og tar utfordringen fra Idrettsrådet.

Frivillighet = Folkehelse og fellesskap i praksis!

Frivilligheten i Norge gjør årlig et arbeid som tilsvarer ca. 142.000 årsverk, ifølge Frivillighet Norge. Det er ikke så rart, når nesten 80 % av befolkningen er medlem av minst én organisasjon, ifølge SSB sin levekårsundersøkelse i 2020! Frivilligheten er folkehelse og fellesskap i praksis. Om man møtes på ungene sin håndballtrening, på korpsøvelse, møte i pensjonistforeninga, dugnad med velforeninga eller på korøvelse, får man være en del av et større fellesskap. Hver enkelt av de frivillige organisasjonene er en arena der man kan være seg selv, arenaer for alle.

Muligheten til å skape disse arenaene, vil vi i Malvik Arbeiderparti styrke. Derfor foreslår vi for neste periode at vi vil innføre gratis øvingsleie for alle kommunens frivillige lag og foreninger i kulturhusene. Vi vil samtidig videreføre gratis husleie for barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette vil kunne være et viktig insentiv for organisasjonene til å holde kontingentene så lave som mulig, slik at økonomi ikke blir en barriere for deltagelse i frivilligheten i Malvik og vi får alle med i det store fellesskapet vi har i frivilligheten i Malvik. Eksempelvis vil et kor som i snitt øver hver uke i Nygaardsvoldsalen i Bruket, spare rundt 30.000 kroner bare i husleie. Det er penger som vil komme godt med for å jobbe enda bredere med rekruttering, med inkludering og til å bygge fellesskapet. Når vi vet at frivillig arbeid i Norge bidrar med en verdiskaping tilsvarende 78 milliarder kroner (tall fra SSB sitt satelittregnskap for frivillig sektor i 2020), da blir det å investere i frivilligheten noe som også vil gi både økonomiske og tydelige samfunnsmessige gevinster for både oss i Malvik, i Trøndelag og i landet forøvrig.

Det vakre norske ordet «dugnad»!

For mange kan dugnad kanskje være et mer negativt ladet ord, men for oss er dugnaden et godt bilde på den viljen som finnes i frivilligheten til å løfte i lag. La oss derfor først raskt oppklare resten av de “tilfeldige” tallene i innledningen. Det finnes om lag 1700 korps, 2200 kor og 9454 idrettslag i Norge i dag, ifølge henholdsvis Norsk Musikkråd og Norges Idrettsforbund.

Siden 2018 har kommunestyret, etter forslag fra Arbeiderpartiet, satt av penger fra overskuddet til et dugnadsfond for kommunens frivillige lag og organisasjoner. Flere millioner kroner har blitt delt ut til større og mindre prosjekter som har gitt frivilligheten mulighet til å investere, til å planlegge langsiktig og ikke minst til å komme i gang igjen etter pandemiens herjinger. Dugnadsfondet har blitt brukt til oppussing av grendahus, restaurering på lekeplasser, gapahuker, aktivitetstilbud, belysning, inngjerding, instrumentkjøp og mye mer, gjennom titalls årlige søknader fra frivilligheten. Det har skapt stor aktivitet og har vært godt mottatt fra de frivillige lagene for å sikre muligheten til å planlegge langsiktig og faktisk gjøre investeringer i sitt lokalmiljø på dugnad. Vi i Malvik Arbeiderparti vil derfor videreføre dugnadsfondet for frivilligheten i Malvik.

Et øvingsrom er ikke bare et øvingsrom

Vi tør å påstå at Malvik har et kulturliv og en frivillighet i norgesklasse! Vi har korps som årlig samler hundrevis til store konserter med vakker musikk, vi har kor som ikke er redd for å gå utradisjonelle veier i valg av sjangre og repertoar, og vi har revy- og teaterlag som setter Malvik på det kulturelle norgeskartet gjennom seire i både nasjonale og regionale mesterskap og gjennom store, modige produksjoner som samler publikum fra hele Trøndelag. Vi har idrettslag som markerer seg på den nasjonale scenen både for junior og senior. Dette er vi i Malvik Arbeiderparti stolte av, og noe som vi mener må styrkes og bygges videre på. Vi vil aktivt støtte tiltak som setter Malvik som kulturkommune på kartet!

Øvelse gjør mester! Dog kan man ikke øve og trene på et sted helt uavhengig av stedets tilstand og egnethet. Vi vet for eksempel at 9 av 10 øvingslokaler for musikkfrivilligheten ikke er egnet for sitt bruk, ifølge Norsk musikkråd. Derfor foreslår vi å sikre at frivillige kulturorganisasjoner ved større produksjoner får prioritert øvingstid i forkant av disse, samt innføre en øvingsromgaranti for organisasjoner som må flytte fra sitt øvingslokale, for å sikre at når et lag midlertidig må flytte ut i forkant av en stor produksjon som vil sette Malvik på kulturkartet, så får det laget fortsatt et øvingslokale med tilstrekkelig god nok kvalitet. Vi vil også bidra til å sikre areal til framtidig idrettsformål i kommunen, blant annet gjennom å sikre finansiering av den nye Hommelvikhallen med ny svømmehall, men også i vårt forslag om å rullere arealplanen i neste periode.

Frivilligheten - framtidas samfunnspilar!

Frivilligheten kommer til å måtte spille en større rolle i hvordan vi løser oppgavene våre i framtidas kommuner. Vi vil sikre frivilligheten lokalt der frivilligheten skal virke, noe de tiltakene vi foreslår underbygger. Videre vil vi sikre at det frivillige kultur- og idrettslivet får reell mulighet for medvirkning i saker som angår dem, blant annet ved å legge til rette for faste og velfungerende møteplasser med Virksomhet Kultur. Det er helt essensielt for framtidas frivillighetspolitikk at administrasjonen hører på de innspillene som frivilligheten bringer til torgs i saker som angår dem!

Å bygge framtidas fellesskap vil kreve mye av oss. Der mener vi frivilligheten også kan spille en viktig rolle. Gjennom et medlemskap og engasjement i en frivillig organisasjon kan man finne samhold, det skaper tilhørighet til lokalsamfunnet og det er en viktig del av den inkluderingsdugnaden vi alle må bidra til for å skape framtidas malvikfellesskap.

Frivilligheten kan spille en viktig rolle for viktige oppgaver innenfor eldreomsorg, i oppvekstsektoren, innen familiepolitikken og for å få flere inn i arbeidslivet. Den kompetansen og kraften som finnes i den norske frivilligheten vil vi se hvordan vi kan ta i bruk innenfor flere sektorer for å møte framtidas utfordringer. På den måten blir frivilligheten en naturlig del av det fellesskap for framtida vi vil bygge!

Turid Eidem Olsen

Leder og 6. kandidat i Malvik Arbeiderparti

Jo Arne Fosmo

Nestleder og 11. kandidat i Malvik Arbeiderparti