Kommunevalget 2023 nærmer seg og valgkampen er i gang. Vi i Venstre har nå valgprogrammet vårt klart og vi gleder oss til å møte velgerne med vårt budskap. Og la det være helt klart. Venstre ønsker å ta ansvar i Stjørdal etter valget. Vi ønsker å ta Stjørdal framover og realisere kommunens visjon om å være et godt valg for framtida. Skal vi lykkes med det må vi sikre gode oppvekstsvilkår for barna våre og styrke skolen vår. Næringslivet må oppfatte Stjørdal som en næringsvennlig kommune. Vi må også bli flinkere til å ta vare på naturen vår.  Og i en framtid med stadig flere eldre må vi lykkes med å tilby disse en god alderdom hvor de føler seg trygge og godt ivaretatt. Alt dette har Venstre en god politikk for og vi er villig til å tenke nytt for å nå disse målene.

Vi trenger flere barn.

Kommune-Norge står foran flere utfordringer i årene framover og en av dem er demografien. Det fødes færre barn og vi blir stadig flere eldre. Det utfordrer blant annet skolene våre fordi mer av kommunens penger må brukes på eldreomsorg. For å møte denne utfordringen trenger vi flere barn i kommunen og vi må tenke nytt. Gode oppvekstsvilkår og en god skole vil gjøre det attraktivt for barnefamilier å flytte til Stjørdal. Venstre sin visjon skal være at Stjørdal skal ha landets beste skole. Skal vi lykkes med det trenger vi en skole som motiverer elever og lærere. Da må vi bygge laget rundt elevene og lærerne må få mer tid til å drive med undervisning. Med flere ressurser tilgjengelig på skolen blir det lettere for lærerne å tilpasse undervisningen til barnas behov, noe som forhåpentligvis vil begrense behovet for spesialundervisning. Vi trenger også en bedre balanse mellom fysiske og digitale læremidler i skolen. Vi har også et ansvar for å sikre at alle elevene får et likeverdig tilbud i Stjørdalsskolen. Og ikke slik som i dag hvor ressursene er ulikt fordelt mellom skolene. Skolen er den viktigste arenaen for å utjevne sosiale forskjeller. En styrking av skolen vil derfor være vår viktigste sak etter valget.

Vi trenger flere bedrifter.

Kommunen trenger bedriftene i privat sektor. Det gir oss arbeidsplasser og skatteinntekter til å finansiere velferdstjenestene i årene framover. Næringslivet er også en viktig bidragsyter hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen samfunnet skal gjennom. Derfor må Stjørdal oppleves som en næringsvennlig kommune. Den kommunale saksbehandlingen må forenkles, gode næringsarealer må stilles tilgjengelig og vi ønsker heller ikke eiendomsskatt på verker og bruk som vil oppleves som næringsfiendtlig. Et mangfoldig privat næringsliv er viktig for oss, så vi må legge til rette for et godt samspill mellom næringslivet og kommunen.

Vi trenger å ta vare på naturen vår.

Klimaforandringene og nedbygging av natur er en av vår tids største utfordringer. Klimaendringene øker blant annet flom og rasfaren og stiller større krav til beredskapen i kommunene. Og nedbygging av natur er en fare for dyre- og plantelivet som er selve livsgrunnlaget vårt. Venstre har alltid vært et miljøparti og ønsker å verne sårbar natur. Vi vil derfor ta vare på dyrkamark for å sikre matproduksjonen. Vi er av samme grunn også skeptiske til utbyggingsplanene på Frigården i Lånke da området blant annet inneholder mye myr som binder CO2 som er viktig for å begrense klimautslippene. Frigården er også et viktig område for nærfriluftslivet i Lånke og det har en stor verdi for folkehelsa. Det er også viktig for oss å ta vare på Stjørdalselva som er et nasjonalt laksevassdrag og vi har med det et særskilt ansvar for å ta vare på villaksen. Vern av sårbar natur vil også være en viktig sak for oss når kommunens arealplan skal rulleres. Skal vi være en foregangskommune innen klima og miljø må det vises i praktisk politikk.

Når vi blir stadig flere eldre vil det stille kommunene overfor store utfordringer innenfor helse- og eldreomsorgen. Da må vi være villige til å tenke nytt og spille på lag med private, frivillige og ideelle aktører. Ikke gjøre som regjeringa som kun vil at det offentlige skal tilby disse tjenestene. Venstre frykter at dette vil medføre mindre mangfold og et dårligere tilbud til de eldre. Venstre vil derfor at det offentlig og det private skal samarbeide i å tilby gode helsetjenester til befolkningen. Skal kommunen klare dette helt alene vil det koste fellesskapet mye penger og kreve en vesentlig økning av skattene. Det vil ramme både husholdningene og næringslivet negativt. Venstre mener at offentlig/privat samarbeid i helsepolitikken er en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser til det beste for de som trenger hjelp av kommunen.

Vi gleder oss til å drive valgkamp på programmet vårt og er motiverte for å bidra til å ta Stjørdal framover ved å styrke skolen, vise næringsvennlighet, ta miljøhensyn og legge til rette for et godt offentlig/privat samarbeid i helsepolitikken.